Thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư tư vấn pháp lý

Agribank AMC LTD thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề luật sưđể tư vấn pháp luậtxử lý khoản nợ của Công ty TNHH Toocha Việt Nam tại Agribank Chi nhánh 5. Nội dung về khoản nợ cụ thể như sau:

1.Khoản nợ cần tư vấn pháplý để xử lý nợ:Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Toocha Việt Nam tại Agribank Chi nhánh 5 theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 6222-LAV-202100219ngày 01/4/2021.

2. Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ: Tài sản bảo đảm cho khoản nợ của  Công ty TNHH Toocha Việt Nam tại Agribank Chi nhánh 5 được mô tả theo hợp đồng thế chấp tài sản như sau:

Hợp đồng thế chấp tài sản số 6222-LCP-202100440 ngày 29/10/2021 đã ký giữa Agribank Chi nhánh 5 (Bên nhận thế chấp) và Ông Văn Tiến Tuấn, Ông Nguyễn Thái Huy (Bên thế chấp), được công chứng tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Kim Chi, số công chứng 008977, quyển số: 10/2021 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 19/12/2019. Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 02/11/2021 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh và Hợp đồng thế chấp sửa đổi, bổ sung kèm theo;

Tài sản bảo đảm cho khoản vay Công ty TNHH Toocha Việt Nam tại Agribank Chi nhánh 5 theo các Hợp đồng thế chấp tài sản đã ký nêu trên giữa Agribank Chi nhánh 5 (Bên nhận thế chấp) và Ông Văn Tiến Tuấn (Bên thế chấp) do Ông Nguyễn Thái Huy làm đại diện theo ủy quyền như sau:

- Tài sản 1:Quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 770103, số vào sổ cấp GCN: CS 08415 do Sở Tài Nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 10/8/2017, cập nhật chuyển nhượng ngày 06/11/2019 bởi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh, cụ thể:

Thửa đất:

- Thửa đất số:549

- Tờ bản đồ số:1

- Địa chỉ: Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

- Diện tích: 7424m2  (bằng chữ: Bảy nghìn, bốn trăm hai mươi bốn mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 4918,5m2 , đất trồng lúa nước còn lại 2505,5m2

- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị: Lâu dài; Đất trồng lúa nước còn lại: đến năm 2066

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 4918,5m2 ; Được tặng cho đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 2505,5m2

Nhà ở: -/-

Công trình xây dựng khác: -/-

Rừng sản xuất là rừng trồng: -/-

Cây lâu năm: -/-

Ghi chú:

- Chuyển mục đích sử dụng đất theo Quyết định số 5014/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND Quận Bình Tân; hợp thữa 03 giấy chứng nhận số CS 08177 ngày 05/5/2017, 1305QSDĐ ngày 05/6/2001 và 1378QSDĐ ngày 09/12/2017.

- Phần chi tiết được xác định theo bản vẽ số 286/QP/2017 do Công ty TNHH TV TK XD ĐĐ Quyền Phát lập và được Phòng tài nguyên và Môi trường quận thẩm định ngày 13/7/2017.

Pháp lý liên quan đến tài sản:

- Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 770103, số vào sổ cấp GCN: CS 08415 do Sở Tài Nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 10/8/2017, cập nhật chuyển nhượng ngày 06/11/2019 bởi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh.

- Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ngày 01/11/2019.

- Hợp đồng ủy quyền ngày 06/12/2019 ký giữa Ông Văn Tiến Tuấn (Bên ủy quyền) và Ông Nguyễn Thái Huy (Bên nhận ủy quyền) được Văn phòng công chứng Nguyễn Kim Chi, địa chỉ số: 235 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TP.Hồ Chí Minh; Số công chứng: 015496; Quyển sô: 12TP/CC-SCC/HĐGDH.

- Tài sản 2:Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 119, tờ bản đồ 02, xã Tân Tạo, huyện Bình Chánh, TPHCM (nay là Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TPHCM), theo GCN QSDĐ số U 381994, số vào sổ cấp GCN: 2588/QSDĐdo Sở UBND huyện Bình Chánhcấp ngày 20/02/2002, đăng ký thay đổi ngày 06/11/2019.

  1. Thửa đất:

- Thửa đất số:119

- Tờ bản đồ số:2

- Địa chỉ: Xã Tân Tạo, Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh (nay là Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TPHCM)

- Diện tích: 2177m2  (bằng chữ: Hai nghìn, một trăm bảy mươi bảy mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 304,7m2 , đất trồng cây lâu năm 1872,3m2

- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm (CLN): đến năm 2029

b. Ghi chú:

- Phần diện tích đất nông nghiệp thuộc phạm vi lộ giới: 1872,3m2

- Ranh giới khu đất được xác định theo bản đồ hiện trạng vị trí số 287/QP/2017 do Công ty TNHH TV TK XD ĐĐ Quyền Phát lập và được Phòng tài nguyên và Môi trường quận thẩm định ngày 13/7/2017.

Pháp lý liên quan đến tài sản:

- Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đấtsố U 381994, số vào sổ cấp GCN: 2588/QSDĐdo Sở UBND huyện Bình Chánhcấp ngày 20/02/2002, đăng ký thay đổi ngày 06/11/2019.

 - Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ngày 18/10/2019.

- Hợp đồng ủy quyền ngày 06/12/2019 ký giữa Ông Văn Tiến Tuấn (Bên ủy quyền) và Ông Nguyễn Thái Huy (Bên nhận ủy quyền) được Văn phòng công chứng Nguyễn Kim Chi, địa chỉ số: 235 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TP.Hồ Chí Minh; Số công chứng: 015496; Quyển sô: 12TP/CC-SCC/HĐGDH.

3.Hồ sơ pháp lý của khoản nợ:

- Hợp đồng tín dụng số: 6222-LAV-202100219 ngày 01/04/2021 ký giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 5 và bên vay vốn là Công ty TNHH Toocha Việt Nam; 

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 6222-LCP-202100440 ngày 29/10/2021 đã ký giữa Agribank Chi nhánh 5 (Bên nhận thế chấp) và Ông Nguyễn Thái Huy (Bên thế chấp), (ông Nguyễn Thái Huy là đại diện theo ủy quyền của Ông Văn Tiến Tuấn theo Hợp đồng ủy quyền ngày 06/12/2019 tại Văn phòng công chứng Nguyễn Kim Chi, số công chứng: 015496);

- Hợp đồng thế chấp tài sản sửa đổi, bổ sung số: 6222-LCP-202100440-01 ngày 23/11/2021;

- Hợp đồng ủy quyền ngày 06/12/2019 ký giữa Ông Văn Tiến Tuấn (Bên ủy quyền) và Ông Nguyễn Thái Huy (Bên nhận ủy quyền) được Văn phòng công chứng Nguyễn Kim Chi, địa chỉ số: 235 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TP.Hồ Chí Minh; Số công chứng: 015496; Quyển sô: 12TP/CC-SCC/HĐGDH.

4. Nội dung tư vấn pháp lý

- Tư vấn trong quá trìnhAgribank AMC LTD/Agribank Chi nhánh 5 làm việc với cơ quan chức năng trong quá trình xử lý nợ;

- Tư vấn xử lý nợ, xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ;

- Tư vấn bán nợ, bán tài sản bảo đảm để thu hồi nợ;

- Tư vấn các nội dung khác có liên quan đến quá trình xử lý nợ của Agribank AMC LTD (nếu có);       

5. Hồ sơ gồm có

 - Hồ sơ pháp lý tổ chức hành nghề luật sư.

- Thư chào giá dịch vụ tư vấn luật.

6. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ.

Thời hạn:

- Bắt đầu: kể từ ngày thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn luật được đăng tải trên trang thông tin điện tử Agribank AMC LTD.

- Kết thúc: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng tin trên website của Agribank AMCLTD.

Địa điểm nộp hồ sơ:

- Địa điểm trụ sở chính: Agribank AMCLTD, tầng 8, tầng 9, số nhà 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Hoặc tại địa chỉ:số: 3-5 Hồ TùngMậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho tổ chức hành nghề luật sư được lựa chọn, những tổ chức không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những tổ chức không được lựa chọn.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook