Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ

1.Tên, địa chỉ người có khoản nợ đấu giá:

-Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Tây Hồ.

Địa chỉ: 447 Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

-Đại diện người có khoản nợ đấu giá:Agribank AMC LTD.

-Địa chỉ:Tầng 5 Tòanhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

2.Khoản nợ đấu giá, Giá trị ghi sổ khoản nợ:

2.1. Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Phú Bình vay vốn tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ, cụ thể như sau:

2.1.1. Khoản nợ bán đấu giá:Toàn bộ khoản nợ của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Phú Bình vay vốn tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ theo Hợp đồng cấp tín dụng số 1506LAV201700514 ngày 05/05/2017, Hợp đồng cấp tín dụng số 1506LAV201701033 ngày 08/09/2017, Hợp đồng cấp tín dụng số 1506LAV201701249 ngày 30/10/2017 và Hợp đồng cấp tín dụng số 1506LAV201800238 ngày 09/02/2018.

Giá trị ghi sổ khoản nợ (tạm tính đến ngày 30/6/2021): 72.849.066.681 đồng (Bảy mươi hai tỷ, tám trăm bốn chín triệu, không trăm sáu mươi sáu nghìn, sáu trăm tám mốt đồng)

+ Nợ gốc: 48.490.000.000 đồng.

+ Nợ lãi: 24.359.066.681 đồng, gồm lãi trong hạn: 17.382.796.195 đồng và lãi quá hạn 6.976.270.486 đồng.

2.1.2. Thông tin về tài sản bảo đảm:Tài sản bảo đảm cho khoản vay của của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Phú Bình tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ là một phần tài sản thuộc dự án Sing Garden của Công ty Cổ phần Bất động sản Singland theo Hợp đồng thế chấp số 6789/2018/HĐTC do VPCC Kinh Bắc chứng nhận ngày 18/10/2018.

2.1.3. Giá khởi điểm:72.849.066.681 đồng (Bảy mươi hai tỷ, tám trăm bốn chín triệu, không trăm sáu mươi sáu nghìn, sáu trăm tám mốt đồng).

2.1.4. Số tiền đặt trước:7.284.906.668 đồng (Bảy tỷ, hai trăm tám tư triệu, chín trăm linh sáu nghìn, sáu trăm sáu tám đồng).

2.1.5. Bước giá:20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

2.2. Công ty TNHH Thương mại Việt Graphite vay vốn tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ, cụ thể như sau:

2.2.1. Khoản nợ bán đấu giá:Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Việt Graphitevay vốn tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ theo Hợp đồng cấp tín dụng số 1506-LAV-201900802 ngày 19/7/2019.

Giá trị ghi sổ khoản nợ (tạm tính đến ngày 30/6/2021): 111.541.353.786 đồng (Một trăm mười một tỷ, năm trăm bốn mốt triệu, ba trăm năm ba nghìn, bảy trăm tám sáu đồng)

+ Nợgốc: 86.507.941.000 đồng.

+ Nợlãi: 25.033.412.786 đồng, gồm lãi trong hạn: 19.482.585.980 đồng và lãi quá hạn 5.550.826.806 đồng.

2. Thông tin về tài sản bảo đảm: Tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Thương mại Việt Graphite tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ là một phần tài sản thuộc dự án Sing Garden của Công ty Cổ phần Bất động sản Singland theo Hợp đồng thế chấp số 6789/2018/HĐTC do VPCC Kinh Bắc chứng nhận ngày 18/10/2018.

2.2.3. Giá khởi điểm:111.541.353.786 đồng (Một trăm mười một tỷ, năm trăm bốn mốt triệu, ba trăm năm ba nghìn, bảy trăm tám sáu đồng)

2.2.4. Số tiền đặt trước:11.154.135.378 đồng (Mười một tỷ một trăm năm tư triệu một trăm ba lăm nghìn ba trăm bảy mươi tám đồng).

2.2.5. Bước giá:20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

2.3. Công ty TNHH Plastchem Việt Nam vay vốn tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ, cụ thể như sau:

2.3.1. Khoản nợ bán đấu giá:Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Plastchem Việt Namvay vốn tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ theo Hợp đồng cấp tín dụng số 1506-LAV-201801069 ngày 30/8/2018.

Giá trị ghi sổ khoản nợ (tạm tính đến ngày 30/6/2021): 71.005.492.986 đồng (Bảy mươi mốt tỷ, không trăm linh năm triệu, bốn trăm chín hai nghìn, chín trăm tám sáu đồng)

+ Nợ gốc: 57.087.519.767 đồng.

+ Nợ lãi: 13.448.619.244 đồng, gồm lãi trong hạn: 9.365.330.682 đồng và lãi quá hạn 4.083.288.562 đồng.

2.3.2. Thông tin về tài sản bảo đảm:

STT

Tên và mô tả tài sản bảo đảm

Chủ sở hữu TSBĐ

Tính pháp lý của tài sản

Thông tin HĐTC

Thông tin ĐKGDBĐ

1

Một phần tài sản thuộc dự án Sing Garden

Singland

6789/2018/HĐTC do VPCC Kinh Bắc chứng nhận ngày 18/10/2018

19/10/2018

tại TTĐK Động sản QG

2

Căn hộ số 1108 tòa nhà CT16 Định Công, Hoàng Mai, HN

Vũ Đình Thiết

5700.2017 quyển số 10TP/CC-SCC/HĐGD ngày 30/11/2017

20/12/2017 tại VP ĐKĐĐ Hà Nội

 

2.3.3. Giá khởi điểm:71.005.492.986 đồng(Bảy mươi mốt tỷ, không trăm linh năm triệu, bốn trăm chín hai nghìn, chín trăm tám sáu đồng).

2.3.4. Số tiền đặt trước:7.100.549.298 đồng(Bảy tỷ, một trăm triệu, năm trăm bốn chín nghìn, hai trăm chín tám đồng).

2.3.5. Bước giá:20.000.000 đồng(Hai mươi triệu đồng).

2.4. Công ty TNHH Thương mại Nhựa Phú Bình vay vốn tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ, cụ thể như sau:

2.4.1.  Khoản nợ bán đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Nhựa Phú Bình vay vốn tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ theo Hợp đồng cấp tín dụng số 1506-LAV-201800967 ngày 6/8/2018, ngày 19/7/2019 cấp lại hạn mức HĐTD số 1506-LAV-201900825.

Giá trị ghi sổ khoản nợ (tạm tính đến ngày 30/6/2021): 56.218.157.905 đồng (Năm mươi sáu tỷ, hai trăm mười tám triệu, một trăm năm bảy nghìn, chín trăm linh năm đồng)

+ Nợ gốc: 44.397.557.805 đồng.

+ Nợ lãi: 10.206.714.019 đồng, gồm lãi trong hạn: 6.885.971.600 đồng và lãi quá hạn 3.320.742.420 đồng.

2.4.2. Thông tin về tài sản bảo đảm:Tài sản bảo đảm cho khoản vay của của Công ty TNHH Thương mại Nhựa Phú Bình tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ là một phần tài sản thuộc dự án Sing Garden của Công ty Cổ phần Bất động sản Singland theo Hợp đồng thế chấp số 6789/2018/HĐTC do VPCC Kinh Bắc chứng nhận ngày 18/10/2018.

2.4.3. Giá khởi điểm:56.218.157.905 đồng (Năm mươi sáu tỷ, hai trăm mười tám triệu, một trăm năm bảy nghìn, chín trăm linh năm đồng).

2.4.4. Số tiền đặt trước:5.621.815.790 đồng (Năm tỷ, sáu trăm hai mốt triệu, tám trăm mười lăm nghìn, bảy trăm chín mươi đồng)

2.4.5. Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

- Phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ: theo phương thức trả ngay phù hợp với quy định Agribank, theo đó bênmua khoản nợ có thể thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán nợ ngay một lần hoặc nhiều lần,lần thanh toán cuối cùng không vượt quá 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ với Agribank.Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán, bên mua nợ phải thanh toán trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu bên mua nợ không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.

3. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá:

a.Có cơ sở vật chất,trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

b.Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

c.Có năng lực, kinh nghiệm và tổ chức đấu giácó uy tín;

d.Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản;

e. Tổ chức đấu giá có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản doBộ Tư pháp công bố;

f.Các tiêu chí khác:

+Trường hợp được lựa chọn, tổ chức đấu giáphải mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ trước khi ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá;

+Tổ chức đấu giá ký hợp đồng mua bán khoản nợđấu giánếucác bên có thỏa thuận, phối hợp bàn giao, ký biên bản giao nhận khoản nợđấu giá cho người mua khoảnđấu giá.

4.Hồ sơ gồm có:

+ Hồ sơ pháp lýcủa tổ chức đấu giá kèm bản mô tả năng lực, kinh nghiệm;

+ Thư chào thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá;

+ Phương án đấu giá khoản nợ.

5.Thời gian, phương thức nộp hồ sơ

-Thời gian:

+ Thời gian bắt đầu: Kể từ ngày Agribank AMC LTD phát hành thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợđăng tải trên trang web của Agribank AMC LTD và trang thông tin điện tử chuyên nghành về đấu giá (https://dgts.moj.gov.vn).

+ Thời gian kết thúc: 15h00ngày14/10/2021.

- Phương thức nộp hồ sơ:

+ Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường dịch vụ bưu chính bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp của hồ sơđến Phòng Quản lý nợ vàkhai thác tài sản - Agribank AMC LTD, Tầng 5 Tòanhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

(Lưu ý: Agribank AMC LTD không thông báo và không hoàn trả hồ sơ đối với các tổ chức đấu giá không được lựa chọn)

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook