Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ

1.Thông tin khoản nợ và tài sản bảo đảm được bán đấu giá:

1.1. Tên, địa chỉ người có khoản nợ đấu giá:

- Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Hà Tây I.

- Địa chỉ: Số 189 phố Lê Lợi, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

- Đại diện người có khoản nợ đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam(Agribank AMC LTD)

- Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9 số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phốHà Nội

(Theo Hợp đồng dịch vụ số 13/2023/HĐDV/AMC-CNHT I và Văn bản ủy quyền số 13/UQ.CNHT I-AMC ngày 21/4/2023 được ký giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam -Chi nhánh Hà Tây I (Agribank Chi nhánh Hà Tây I)và AgribankAMCLTD)

1.2. Tên và địa chỉ của bên nợ:

- Tên bên nợ: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sky Việt.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH số 0106936737 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/8/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 13/06/2022.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 168 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Cao Xuân Dũng – Chức vụ: Giám đốc.

1.3. Thông tin về khoản nợ

- Hợp đồng tín dụng số 2203LAV202102291 ngày 16/6/2021và các phụ lục hợp đồng kèm theo. Tổng giá trị khoản nợ tạm tính đến ngày 25/5/2024 là: 34.499.851.451 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tư tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu tám trăm năm mươi mốt nghìn bốn trăm năm mươi mốt đồng), trong đó:

+ Dư nợ gốc: 29.465.700.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ bốn trăm sáu mươi lăm triệu bảy trăm nghìn đồng).

+ Dư nợ lãi, lãi quá hạn, lãi chậm trả tạm tính đến ngày 25/5/2024: 5.034.151.451 đồng.

*Ghi chú: Số tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 26/5/2024 cho đến khi Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sky Việtthanh toán hết nợ gốc và lãi tiền vay tại Agribank Chi nhánh Hà Tây I.

1.4. Thông tin tài sản bảo đảm:

- Tên TSBĐ 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 742, tờ bản đồ số 184, địa chỉ xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc được cấp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 882397, số vào sổ cấp GCN CS 01814 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 28/02/2019, đã chuyển nhượng cho Bà Phạm Thị Trâm, theoHợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 01/2021/SK/HĐTC, số công chứng 817; Quyển số 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 26/10/2021 được ký giữa Bên thế chấp là Bà Phạm Thị Trâm (ông Vũ Văn Ban đại diện theo ủy quyền)và Bên nhận thế chấp là Agribank Chi nhánh Hà Tây I. TSBĐ đã được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Phúc Yên ngày 26/10/2021.

- Tên TSBĐ 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 739, tờ bản đồ số 184, địa chỉ xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc được cấp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 882371, số vào sổ cấp GCN: CS 01797 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 28/02/2019, đã chuyển nhượng cho cho Bà Phạm Thị Trâm, theoHợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 02/2021/SK/HĐTC, số công chứng 818; Quyển số 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 26/10/2021 được ký giữa Bên thế chấp là Bà Phạm Thị Trâm (ông Vũ Văn Ban đại diện theo ủy quyền)và Bên nhận thế chấp là Agribank Chi nhánh Hà Tây I. TSBĐ đã được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Phúc Yên ngày 26/10/2021.

- Tên TSBĐ 3:Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 743, tờ bản đồ số 184, địa chỉ xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc được cấp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 882370, số vào sổ cấp GCN: CS 01798 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 28/02/2019, đã chuyển nhượng cho cho Bà Phạm Thị Trâm, theoHợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 03/2021/SK/HĐTC, số công chứng 821; Quyển số 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 26/10/2021 được ký giữa Bên thế chấp là Bà Phạm Thị Trâm (ông Vũ Văn Ban đại diện theo ủy quyền)và Bên nhận thế chấp là Agribank Chi nhánh Hà Tây I. TSBĐ đã được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Phúc Yên ngày 26/10/2021.

- Tên TSBĐ 4: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 767, tờ bản đồ số 184, địa chỉ xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc được cấp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 882373, số vào sổ cấp GCN: CS 01795 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 28/02/2019, đã chuyển nhượng cho cho Bà Phạm Thị Trâm, theoHợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 04/2021/SK/HĐTC, số công chứng 820; Quyển số 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 26/10/2021 được ký giữa Bên thế chấp là Bà Phạm Thị Trâm (ông Vũ Văn Ban đại diện theo ủy quyền)và Bên nhận thế chấp là Agribank Chi nhánh Hà Tây I. TSBĐ đã được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Phúc Yên ngày 26/10/2021.

- Tên TSBĐ 5: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 791, tờ bản đồ số 184, địa chỉ xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc được cấp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 464255, số vào sổ cấp GCN: CS 02592 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 06/5/2020, đã chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Hưng và vợ là bà Trần Thị Bích Thủy, theoHợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 11/2021/SK/HĐTC, số công chứng 826; Quyển số 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 26/10/2021 được ký giữa Bên thế chấp là ông Nguyễn Văn Hưng và vợ là bà Trần Thị Bích Thủy (ông Vũ Văn Ban đại diện theo ủy quyền)và Bên nhận thế chấp là Agribank Chi nhánh Hà Tây I. TSBĐ đã được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Phúc Yên ngày 26/10/2021.

2.Giá khởi điểm của khoản nợ:

Giá trị khởi điểm bán đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sky Việtlà34.499.851.451 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tư tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu tám trăm năm mươi mốt nghìn bốn trăm năm mươi mốt đồng).

Giá bán chưa bao gồm các lại thuế, phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo quy định.

Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy.                       

Bước giá: 100.000.000đồng (Bằng chữ:Một trămtriệuđồng).

Tiền đặt trước: 3.450.000.000 đồng tương đương 10% giá khởi điểm.

Phương thức thanh toán: Trả ngaytheo quy định của Agribank.

3.Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản: Theo bảng tiêu chí đánh giá chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản/khoản nợ đính kèm.

4.Hồ sơ gồm có:

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.

Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá.

Phương án đấu giá chi tiết khoản nợ.

5.Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ.

 Hồ sơ được gửi về Phòng Xử lý tài sản thu hồi nợ - Agribank AMC LTD trong giờ Hành chính chậm nhất là 17h00 ngày 01/7/2024.

Địa chỉ: Tầng 8, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.  Điện thoại : 024.37728282

Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

 

 

BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN/KHOẢN NỢ

(Theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp)

TT

NỘI DUNG

MỨC TỐI ĐA

CHẤM ĐIỂM

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

23,0

 

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá

11,0

 

1.1

Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử…)

6,0

 

1.2

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện

5,0

 

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

8,0

 

2.1

Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu  trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá

4,0

 

2.2

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá

4,0

 

3

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

2,0

 

4

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

1,0

 

5

Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá

1,0

 

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án)

22,0

 

1

Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan

4,0

 

2

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao

4,0

 

3

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá

4,0

 

4

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá

4,0

 

5

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá

3,0

 

6

Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá

3,0

 

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

45,0

 

1

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5 

6,0

 

1.1

Dưới 03 hợp đồng (bao gồm trường hợp không thực hiện hợp đồng nào)

2,0

 

1.2

Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng

3,0

 

1.3

Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng

4,0

 

1.4

Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng

5,0

 

1.5

Từ 30 hợp đồng trở lên

6,0

 

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5

18,0

 

2.1

Dưới 20% (bao gồm trường hợp không có chênh lệch)

10,0

 

2.2

Từ 20% đến dưới 40%

12,0

 

2.3

Từ 40% đến dưới 70%

14,0

 

2.4

Từ 70% đến dưới 100%

16,0

 

2.5

Từ 100% trở lên

18,0

 

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3

5,0

 

3.1

Dưới 03 năm

3,0

 

3.2

Từ 03 năm đến dưới 05 năm

4,0

 

3.3

Từ 05 năm trở lên

5,0

 

4

Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3

3,0

 

4.1

01 đấu giá viên

1,0

 

4.2

Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên

2,0

 

4.3

Từ 05 đấu giá viên trở lên

3,0

 

5

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên tho Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về ban đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3

4,0

 

5.1

Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

2,0

 

5.2

Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

3,0

 

5.3

Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

4,0

 

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào Ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng

Chỉ chọn chấm điểm một trong ác tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4

5,0

 

6.1

Dưới 50 triệu đồng

2,0

 

6.2

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

3,0

 

6.3

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

4,0

 

6.4

Từ 200 triệu đồng trở lên

5,0

 

7

Đội  ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2

3,0

 

7.1

Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường hợp không có nhân viên nào)

2,0

 

7.2

Từ 03 nhân viên trở lên

3,0

 

8

Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn

1,0

 

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3

5,0

 

1

Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính

3,0

 

2

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với gia khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

4,0

 

3

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

5,0

 

V

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định

5,0

 

1

Tổng số hợp đồng dịch vụ (HĐDV) đã ký với Agribank AMC (dưới 10 HĐDV = 1đ; Từ 10 đến dưới 30 HĐDV = 2đ; từ 30 HĐDV trở lên = 3đ)

3

 

2

Tổng số hợp đồng dịch vụ (HĐDV) đã đấu thành (từ 3 HĐDV trở lên = 1đ)

1

 

3

Số hợp đồng dịch vụ (HĐDV) đã ký trong năm (từ 02 HĐDV trở lên = 1đ)

1

 

Tổng số điểm

100

 

VI

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

 

 

1

Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Đủ điều kiện

 

2

Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Không đủ điều kiện

 

 

 

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook