Thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn luật sư

Agribank AMC LTD thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn luật để tư vấn pháp lý xử lý các khoản nợ Công ty CP Đầu Tư và Sản Xuất Kiến Antại Agribank Chi nhánh 9. Nội dung về khoản nợ cụ thể như sau:

1.Khoản nợ cần tư vấn pháp lý để xử lý nợ:Toàn bộ khoản nợ của Công ty CP Đầu Tư và Sản Xuất Kiến An tại Agribank Chi nhánh 9 theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số: 6300LAV201702490 ngày 18/12/2017 và Hợp đồng tín dụng từng lần số 6300LAV201800763 ngày 02/04/2018.

2.Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ:

Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM theo Giấy chứng nhận số CC654700 số vào sổ CH01495 do UBND huyện Hóc Môn cấp ngày 14/12/20215.

Thửa đất:

- Thửa đất số: 650

- Tờ bản đồ số: 65

- Diện tích: 1395,8 m2

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 1395,8 m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn 1395,8 m2

- Thời gian sử dụng: Ổn định lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở: ./.

Công trình xây dựng khác: ./.

Rừng sản xuất là rừng trồng: ./.

Cây lâu năm: ./.

Ghi chú:

- Phần diện tích đất ở tại nông thôn: 394,7 m2 theo Quyết định số 8085/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND huyện Hóc Môn.

- Phần diện tích đất ở tại nông thôn: 300,0 m2 theo Quyết định số 5439/QĐ-UBND ngày 28/08/2012 của UBND huyện Hóc Môn.

- Phần diện tích đất ở tại nông thôn: 701,1 m2 theo Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 06/03/2013 của UBND huyện Hóc Môn.

- Phần diện tích đất nằm trong lộ giới không được công nhận là 6,0 m2.

- Theo quy hoạch nông thôn mới xã Đông Thạnh tỷ lệ 1/5000 đã được phê duyệt theo Quyết định số 4089/QĐ-UBND ngày 23/05/2014 của UBND huyện Hóc Môn thửa đất thuộc quy hoạch đất ở tại nông thôn.

- Lộ giới đường Đông Thạnh 1-1 là 12m(6m+6m) theo Tờ trình số 193/QLĐT ngày 26/12/2003 của phòng Quản lý đô thị, được phê duyệt ngày 16/01/2004 của UBND huyện Hóc Môn.

Phần chi tiết xem bản đồ hiện trạng vị trí số 1061/ĐĐBĐ-ĐX ngày 10/11/2015 của Công ty TNHH Tư vấn XD-TM Đo đạc bản đồ Đồng Xuân.

b. Tình trạng pháp lý:

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba số 6300-LCP-201801324 ngày 02/08/2018 giữa ông Lại Hữu Phong, bà Dương Ngọc Thuý (bên thế chấp) và Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Kiến An (bên được cấp tín dụng) với Agribank CN 9, được Văn phòng công chứng Nguyễn Cảnh công chứng ngày 02/08/2018, số công chứng: 006837, quyển số: 08TP/CC-SCC/HĐGD.

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có chứng nhận của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hóc Môn ngày 08/08/2018.

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC654700 số vào sổ CH01495 do UBND huyện Hóc Môn cấp ngày 14/12/20215.

Vàcác văn bản, tài liệu có liên quan khác.

3. Nội dung tư vấn pháp lý

- Rà soát, tư vấn về mặt pháp lý quá trình xử lý nợ của khách hàng vay làCông ty CP Đầu Tư và Sản Xuất Kiến An tại AgribankChi nhánh 9..

- Tư vấn bán nợ theoquy định văn bản pháp luật có liên quan.

4. Hồ sơ gồm có

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp kèmmô tả năng lực, kinh nghiệm.

Thư chào giá dịch vụ tư vấn luật.

5. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ.

Đề nghị tổ chức hành nghề luật sư liên hệ để tiếp cận thông tin khoản nợ và gửi hồ sơ dịch vụ pháp lý cho Agribank AMCLTDchậm nhất trước 17hngày 17/11/2021.

Địa điểm: Agribank AMCLTD, số: 3-5 Hồ TùngMậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

 -  Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho tổ chức hành nghề luật sư được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook