Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:Agribank Chi nhánh Chợ Lớn (Địa chỉ: Số 43 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

2. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

2.1Tài sản đấu giá:

Tài sản 1:Quyền sử dụng đất Thửa 1194. Tờ bản đồ 23 tại Xã Phú An, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương (Tài sản thuộc sở hữu của Công ty Đại Minh). TổngDiện tích: 86.772,3m2;Loại đất: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh; Thời hạn sử dụng đất: 49 năm (kể từ ngày 18/01/2005) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AB722067(Số vào sổ T00194/CN/05)  do UBND Tỉnh Bình Dương cấp ngày 14/04/2005; Hợp đồng thế chấp số: 6220-LAV-200901899/01/BĐTV-TC ngày 30/12/2009; Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp tài sản số: 6220-LAV-200901899/01/BĐTV-TC/SĐBS1 ngày 23/12/2016 và Hợp đồng thế chấp bổ sung: 6220-LAV-20091899/03/TC ngày 12/08/2010 được lập tại Phòng Công chứng số 1 – Tỉnh Bình Dương.

Tài sản 2:Quyền sử dụng đất Thửa 1221. Tờ bản đồ 23 tại Xã Phú An, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương (Tài sản thuộc sở hữu của Công ty TNHH Kỹ nghệ Gỗ Phú An).Tổng diện tích: 1.115,6m2 (Trong đó: Diện tích sử dụng: 852,6m2(SKC); Diện tích HLLG: 263m2); Loại đất: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh và HLLG;Thời hạn sử dụng đất: 49 năm(kể từ ngày 04/04/2006);Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AĐ120157 (Số vào sổ T001485/CN/2006)  do UBND Tỉnh Bình Dương cấp ngày 06/07/2006; Hợp đồng thế chấp số: 6220-LAV-200901899/02/BĐTV-TC ngày 30/12/2009; Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp tài sản số: 6220-LAV-200901899/02/BĐTV-TC/SĐBS1 ngày 23/12/2016 và Hợp đồng thế chấp bổ sung: 6220-LAV-200901899/02/01/TC ngày 12/08/2010 được lập tại Phòng Công chứng số 1 – Tỉnh Bình Dương.

Tài sản 3:Công trình xây dựng trên Thửa đất số 1194, tờ bản đồ 23 tại xã Phú An, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương (Tài sản thuộc sở hữu của Công ty TNHH Kỹ nghệ Gỗ Phú An)

Hạng mục công trình

Diện tích xây dựng(m2)

Diện tích sàn hoặc công suất(m2)

Hình thức sở hữu

Cấp công trình

Thời hạn sở hữu

Nhà xưởng 1

16.320

16.320

Sở hữu riêng

II

-/-

Nhà ở chuyên gia

480

480

Sở hữu riêng

III

-/-

Nhà ở công nhân

480

480

Sở hữu riêng

III

-/-

Nhà bảo vệ

48

48

Sở hữu riêng

IV

-/-

        Vị trí: Công trình trên đất nằm trên thửa đất góp vốn của Công ty CP Đại Minh tại thửa 1194. Tờ bản đồ 23 Xã Phú An, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số

CB884873( Số vào sổ CT12573) do Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Bình Dương cấp ngày 07/12/2015; Hợp đồng thế chấp số: 6220-LCL-201600331 ngày 15/07/2016; Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp số: 6220-LCL-201600331/SĐBS1 ngày 23/12/2016 được lập tại Văn phòng Công chứng Mỹ Phước– Tỉnh Bình Dương.

2.2 Giá khởi điểm: 242.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi hai tỷ đồng chẵn)

3.  Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá:

Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với tài sản, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:

a. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

b. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

c. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

d. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

đ. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

e. Các tiêu chí khác: Phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sảnđấu giá cho khách hàng mua tài sản đấu giá.

4. Hồ sơ gồm có:

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp kèmmô tả năng lực, kinh nghiệm;

Thư chào giá dịch vụ đấu giá, chi phí đăng báo và các chi phí khác theo quy định của pháp luật;

Phương án đấu giá.

5. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện nơi gửi)

Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.

Kết thúc: 03  (ba) ngày kể từ ngày Agribank hoặc Agribank AMC LTD phát hành thông báo hoặc đăng công khai thông tin lựa chọn tổ chức đấu giá trên website của Agribank hoặc Agribank AMCLTDhoặc Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản của Bộ Tư Pháp.

Địa điểm: Agribank AMCLTD, số: 3-5 Hồ TùngMậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 0283.915.3323

Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook