Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá khoản nợ

1.Thông tin người có khoản nợ đấu giá :

1.1.Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh An Phú

Địa chỉ: số 310-312-314 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM

1.2.Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá: Agribank AMCLTD

(Theo Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số 05/2021/HĐDV/AMC-CNANPHUngày 08/11/2021, văn bản ủy quyền số 05/2021/UQ.ANPHU-AMC ngày 08/11/2021 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Agribank AMC LTD về xử lý thu hồi khoản nợ Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam;

Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số 06/2021/HĐDV/AMC-CNANPHUngày 08/11/2021 và văn bản ủy quyền số 06/2021/UQ.ANPHU-AMC ngày 08/11/2021 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Agribank AMC LTD về xử lý thu hồi khoản nợ Công ty CP Đầu tư Khang Duy)

Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

2.Thông tin khoản nợ đấu giá: Toàn bộ 02 khoản nợ Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam và Công ty CP Đầu tư Khang Duy tại Agribank Chi nhánh An Phú.

Giá trị ghi sổ 02 khoản nợ tạm tính đến ngày 31/3/2024 là: 360.904.774.767 đồng, Trong đó:

- Nợ gốc  :  250.480.000.000 đồng;

- Nợ lãi    :  110.424.774.767 đồng.

Chi tiết từng khoản nợ như sau:

2.1. Khoản nợ thứ 1:Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam tại Agribank Chi nhánh An Phú theo hợp đồng tín dụng số 1606-LAV-201800663 ngày 27/7/2018 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam.

Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 31/3/2024 là: 182.595.869.288 đồng,

Trong đó:

- Nợ gốc  :  130.820.000.000 đồng;

- Nợ lãi    :    51.775.869.288 đồng.

2.2. Khoản nợ thứ 2:Toàn bộ khoản nợ của Công ty Cổ phần Đầu tư Khang Duy tại Agribank Chi nhánh An Phú theo hợp đồng tín dụng số 1606-LAV-202000055 ngày 17/01/2020 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty Cổ phần Đầu tư Khang Duy.

Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 31/3/2024 là: 178.308.905.479 đồng,

Trong đó:

- Nợ gốc  :  119.660.000.000 đồng;

- Nợ lãi    :    58.648.905.479 đồng.

Ghi chú:Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 01/4/2024cho đến khi Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam và Công ty CP Đầu tư Khang Duythanh toán hết nợ gốc và lãi tiền vay tại Agribank Chi nhánh An Phú.

3. Thông tin tài sản bảo đảm khoản nợ:

3.1. Khoản nợ Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam:

Tài sản bảo đảm cho khoản vay Công ty TNHH Thép KDG Việt Namtại Agribank Chi nhánh An Phúđược được mô tả theo các hợp đồng thế chấp như sau:

Tài sản bảo đảm thứ 1:Quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác phát sinh từ Hợp đồng thuê đất số 01/10/2017/HĐTĐ  ngày 12/10/2017 ký giữa Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam và Chủ đầu tư Tổng Cty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV Becamex IDC Corporation.

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 1606-LCP-201800685 ngày 11/8/2023 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam. Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, thông báo xử lý tài sản được Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.HCM chứng nhận ngày 23/8/2023.

- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp tài sản số 1606-LCP-201800685 ngày 05/9/2023 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam.

Tài sản bảo đảm thứ 2: Dự án đầu tư Nhà xưởng Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam theo “Giấy phép xây dựng số 19/GPXD-BQL ngày 15/01/2018 của Ban Quản lý các KCN Bình Dương”.

- Hợp đồng thế chấp tài sản là dự án đầu tư số 1606-LCP-201800684 ngày 11/8/2023 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam. Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, thông báo xử lý tài sản được Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.HCM chứng nhận ngày 23/8/2023;

- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp tài sản số 1606-LCP-201800684 ngày 05/9/2023 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam.

Tài sản bảo đảm thứ 3:Máy móc thiết bị.

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 1606-LCP-201800745 ngày 15/8/2018 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam, được Phòng Công chứng số 4-TP.HCM chứng nhận ngày 15/8/2018, SCC: 032282, quyển số 08. Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng được Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.HCM chứng nhận ngày 30/8/2018. Phụ lục Hợp đồng sửa đổi, bổ sung HĐTC tài sản số 1606-LCP-201800745 ngày 20/02/2020;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 1606-LCP-201800906 ngày 28/9/2018 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam, được Phòng Công chứng số 4-TP.HCM chứng nhận ngày 12/10/2018, SCC: 039095, quyển số 10 TP/CC-SCC/HĐGD. Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng được Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.HCM chứng nhận ngày 19/10/2018. Phụ lục Hợp đồng sửa đổi, bổ sung HĐTC tài sản số 1606-LCP-201800906 ngày 20/02/2020;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 1606-LCP-202000384 ngày 10/6/2020 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam, được Phòng Công chứng số 4-TP.HCM chứng nhận ngày 10/6/2020, SCC: 011216, quyển số 06 TP/CC-SCC/HĐGD. Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng được Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.HCM chứng nhận ngày 15/6/2020.

3.2. Khoản nợ Công ty Cổ phần Đầu tư Khang Duy:

Tài sản bảo đảm cho khoản vay tại Agribank Chi nhánh An Phú được mô tảtheo các hợp đồng thế chấptài sản như sau:

Tài sản bảo đảm thứ 1: Quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác phát sinh từ Hợp đồng thuê đất số 01/10/2017/HĐTĐ  ngày 12/10/2017ký giữa Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam và Chủ đầu tư Tổng Cty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV Becamex IDC Corporation.

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 1606-LCP-201800685 ngày 11/8/2023 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam. Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, thông báo xử lý tài sản được Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.HCM chứng nhận ngày 23/8/2023;

- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp tài sản số 1606-LCP-201800685 ngày 05/9/2023 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam.

Tài sản bảo đảm thứ 2: Dự án đầu tư Nhà xưởng Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam theo “Giấy phép xây dựng số 19/GPXD-BQL ngày 15/01/2018 của Ban Quản lý các KCN Bình Dương”.

- Hợp đồng thế chấp tài sản là dự án đầu tư số 1606-LCP-201800684 ngày 11/8/2023 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam. Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, thông báo xử lý tài sản được Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.HCM chứng nhận ngày 23/8/2023;

- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp tài sản số 1606-LCP-201800684 ngày 05/9/2023 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam.

Tài sản bảo đảm thứ 3: Xe đầu kéo và Sơ mi rơ moóc tải, Xe ô tô.

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 1606-LCP-201800017 ngày 06/01/2018 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty Cổ phần Đầu tư Khang Duy, được Phòng Công chứng số 4-TP.HCM chứng nhận ngày 06/01/2018, SCC: 000796, quyển số 01. Giấy chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án được Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.HCM chứng nhận ngày 08/01/2018. Hợp đồng sửa đổi, bổ sung HĐTC tài sản số 1606-LCP-201800017 ngày 21/02/2019 được Phòng Công chứng số 4-TP.HCM chứng nhận ngày 21/02/2019, SCC: 004770, quyển số 4;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 1606-LCP-201700393 ngày 17/4/2017 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty Cổ phần Đầu tư Khang Duy, được Phòng Công chứng số 4-TP.HCM chứng nhận ngày 17/4/2017, SCC: 015254, quyển số 04 TP/CC-SCC/HĐGD. Giấy chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án được Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.HCM chứng nhận ngày 18/4/2017. Hợp đồng sửa đổi, bổ sung HĐTC tài sản số 1606-LCP-201700393 ngày 21/02/2019, được Phòng Công chứng số 4-TP.HCM chứng nhận ngày 21/02/2019, SCC: 004769, quyển số 4. Hợp đồng sửa đổi, bổ sung HĐTC tài sản số 1606-LCP-201700393 ngày 17/01/2020;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 1606-LCP-201700869 ngày 29/8/2017 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú, ông Phạm Vĩnh Đức và Công ty Cổ phần Đầu tư Khang Duy được Phòng Công chứng số 4-TP.HCM chứng nhận ngày 29/8/2017, SCC: 034570, quyển số 8. Giấy chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án được Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.HCM chứng nhận ngày 29/8/2017. Hợp đồng sửa đổi, bổ sung HĐTC tài sản số 1606-LCP-201700869 ngày 21/02/2019 được Phòng Công chứng số 4-TP.HCM chứng nhận ngày 21/02/2019, SCC: 004771, quyển số 2. Hợp đồng sửa đổi, bổ sung HĐTC tài sản của bên thứ ba số 1606-LCP-201700869 ngày 17/01/2020.

4.Hồ sơ pháp lý của khoản nợ:

4.1. Khoản nợ Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam:

- Hợp đồng tín dụng số 1606-LAV-201800663 ngày 27/7/2018 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam.

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 1606-LCP-201800685 ngày 11/8/2023 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam.

- Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, thông báo xử lý tài sản được Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.HCM chứng nhận ngày 23/8/2023.

- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp tài sản số 1606-LCP-201800685 ngày 05/9/2023 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam.

- Hợp đồng thuê đất số 01/10/2017/HĐTĐ  ngày 12/10/2017 ký giữa Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam và Chủ đầu tư Tổng Cty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV Becamex IDC Corporation.

- Hợp đồng thế chấp tài sản là dự án đầu tư số 1606-LCP-201800684 ngày 11/8/2023 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam.

- Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, thông báo xử lý tài sản được Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.HCM chứng nhận ngày 23/8/2023;

- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp tài sản số 1606-LCP-201800684 ngày 05/9/2023 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam.

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 1606-LCP-201800745 ngày 15/8/2018 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam, được Phòng Công chứng số 4-TP.HCM chứng nhận ngày 15/8/2018, SCC: 032282, quyển số 08.

- Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng được Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.HCM chứng nhận ngày 30/8/2018.

- Phụ lục Hợp đồng sửa đổi, bổ sung HĐTC tài sản số 1606-LCP-201800745 ngày 20/02/2020;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 1606-LCP-201800906 ngày 28/9/2018 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam, được Phòng Công chứng số 4-TP.HCM chứng nhận ngày 12/10/2018, SCC: 039095, quyển số 10 TP/CC-SCC/HĐGD.

- Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng được Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.HCM chứng nhận ngày 19/10/2018.

- Phụ lục Hợp đồng sửa đổi, bổ sung HĐTC tài sản số 1606-LCP-201800906 ngày 20/02/2020;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 1606-LCP-202000384 ngày 10/6/2020 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam, được Phòng Công chứng số 4-TP.HCM chứng nhận ngày 10/6/2020, SCC: 011216, quyển số 06 TP/CC-SCC/HĐGD.

- Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng được Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.HCM chứng nhận ngày 15/6/2020.

- Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.

4.2.Khoản nợ Công ty Cổ phần Đầu tư Khang Duy:

- Hợp đồng tín dụng số 1606-LAV-202000055 ngày 17/01/2020 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty Cổ phần Đầu tư Khang Duy.

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 1606-LCP-201800685 ngày 11/8/2023 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam.

- Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, thông báo xử lý tài sản được Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.HCM chứng nhận ngày 23/8/2023;

- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp tài sản số 1606-LCP-201800685 ngày 05/9/2023 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam.

- Hợp đồng thuê đất số 01/10/2017/HĐTĐ  ngày 12/10/2017ký giữa Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam và Chủ đầu tư Tổng Cty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV Becamex IDC Corporation.

- Hợp đồng thế chấp tài sản là dự án đầu tư số 1606-LCP-201800684 ngày 11/8/2023 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam.

- Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, thông báo xử lý tài sản được Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.HCM chứng nhận ngày 23/8/2023;

- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp tài sản số 1606-LCP-201800684 ngày 05/9/2023 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam.

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 1606-LCP-201800017 ngày 06/01/2018 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty Cổ phần Đầu tư Khang Duy, được Phòng Công chứng số 4-TP.HCM chứng nhận ngày 06/01/2018, SCC: 000796, quyển số 01.

- Giấy chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án được Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.HCM chứng nhận ngày 08/01/2018.

- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung HĐTC tài sản số 1606-LCP-201800017 ngày 21/02/2019 được Phòng Công chứng số 4-TP.HCM chứng nhận ngày 21/02/2019, SCC: 004770, quyển số 4;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 1606-LCP-201700393 ngày 17/4/2017 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty Cổ phần Đầu tư Khang Duy, được Phòng Công chứng số 4-TP.HCM chứng nhận ngày 17/4/2017, SCC: 015254, quyển số 04 TP/CC-SCC/HĐGD.

- Giấy chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án được Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.HCM chứng nhận ngày 18/4/2017.

- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung HĐTC tài sản số 1606-LCP-201700393 ngày 21/02/2019, được Phòng Công chứng số 4-TP.HCM chứng nhận ngày 21/02/2019, SCC: 004769, quyển số 4. Hợp đồng sửa đổi, bổ sung HĐTC tài sản số 1606-LCP-201700393 ngày 17/01/2020;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 1606-LCP-201700869 ngày 29/8/2017 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú, ông Phạm Vĩnh Đức và Công ty Cổ phần Đầu tư Khang Duy được Phòng Công chứng số 4-TP.HCM chứng nhận ngày 29/8/2017, SCC: 034570, quyển số 8.

- Giấy chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án được Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.HCM chứng nhận ngày 29/8/2017.

- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung HĐTC tài sản số 1606-LCP-201700869 ngày 21/02/2019 được Phòng Công chứng số 4-TP.HCM chứng nhận ngày 21/02/2019, SCC: 004771, quyển số 2. Hợp đồng sửa đổi, bổ sung HĐTC tài sản của bên thứ ba số 1606-LCP-201700869 ngày 17/01/2020.

- Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.

Giá khởi điểm đấu giá 02 khoản nợ: 360.904.774.767 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi tỷ, chín trăm lẻ bốn triệu, bảy trăm bảy mươi bốn ngàn, bảy trăm sáu mươi bảy đồng).

Trong đó:

- Giá khởi điểm khoản nợ Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam: 182.595.869.288 đồng.

- Giá khởi điểm khoản nợ Công ty CP Đầu tư Khang Duy: 178.308.905.479 đồng.

Giá khởi điểm nêu trên không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, phí, lệ phí khác (nếu có) theo quy định pháp luật.

Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nóitại cuộc đấu giá, phương thức đấu giá trả giá lên. Khoản nợ được bán theo nguyên trạng, bán đấu giá đồng thời 02 khoản nợ Công ty TNHH Thép KDG Việt Namvà Công ty CP Đầu tư Khang Duytheo thủ tục đấu giá thông thường.

Tiền đặt trước, bước giá:

- Tiền đặt trước:  tương đương 10% giá khởi điểm.

- Bước giá: 100.000.000 đồng

Phương thức thanh toán: Theo quy định thanh toán của Agribank.

Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá:

Theo bảng tiêu chí đánh giá chấm điểm tổ chức đấu giá (đính kèm).

b) Các tiêu chí khác:

- Mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh An Phútrước khi ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá;

-Ký hợp đồng mua bán khoản nợđấu giá ba bên trong trường hợp Chi nhánh/Agribank AMC LTD đề nghị, phối hợp bàn giao,ký biên bản giao nhận hồ sơ khoản nợcho khách hàng trúng đấu giá.

Hồ sơ gồm có:

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp kèmmô tả năng lực, kinh nghiệm.

Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng báo, các chi phí khác theo quy định pháp luật

Phương án đấu giá.

Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ:

-Thời gian: 05 ngày kể từ ngày thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá được đăng tải trên trang thông tin điện tử Agribank, Agribank AMC LTD và Trang thông tin chuyên ngành về đấu giá tài sản - Bộ Tư pháp.

- Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường dịch vụ bưu chính, hồ sơ gồm bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp đến Agribank AMC LTD.

- Địa chỉ nộp hồ sơ:  Agribank AMC LTD: Tầng 8, tầng 9 số 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội;Số3-5 Hồ TùngMậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh;

Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

 

BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM

TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

TT

NỘI DUNG

MỨC TỐI ĐA

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

23,0

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá

11,0

1.1

Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử...)

6,0

1.2

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện

5,0

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

8,0

2.1

Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá

4,0

2.2

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá

4,0

3

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

2,0

4

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

1,0

5

Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá

1,0

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án)

22,0

1

Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan

4,0

2

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao

4,0

3

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá

4,0

4

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá

4,0

5

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá

3,0

6

Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá

3,0

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

45,0

1

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5

6,0

1.1

Dưới 03 hợp đồng (bao gồm trường hợp không thực hiện hợp đồng nào)

2,0

1.2

Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng

3,0

1.3

Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng

4,0

1.4

Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng

5,0

1.5

Từ 30 hợp đồng trở lên

6,0

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5

18,0

2.1

Dưới 20% (bao gồm trường hợp không có chênh lệch)

10,0

2.2

Từ 20%) đến dưới 40%

12,0

2.3

Từ 40% đến dưới 70%

14,0

2.4

Từ 70% đến dưới 100%

16,0

2.5

Từ 100% trở lên

18,0

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3

5,0

3.1

Dưới 03 năm

3,0

3.2

Từ 03 năm đến dưới 05 năm

4,0

3.3

Từ 05 năm trở lên

5,0

4

So lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3

3,0

4.1

01 đấu giá viên

1,0

4.2

Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên

2,0

4.3

Từ 05 đấu giá viên trở lên

3,0

5

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3

4,0

5.1

Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

2,0

5.2

Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

3,0

5.3

Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

4,0

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4

5,0

6.1

Dưới 50 triệu đồng

2,0

6.2

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

3,0

6.3

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

4,0

6.4

Từ 200 triệu đồng trở lên

5,0

7

Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2

3,0

7.1

Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường hợp không có nhân viên nào)

2,0

7.2

Từ 03 nhân viên trở lên

3,0

8

Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn

1,0

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3

5,0

1

Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính

3,0

2

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

4,0

3

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

5,0

V

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định

5,0

Tổng số điểm

100

VI

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

 

1

Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Đủ điều kiện

2

Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Không đủ điều kiện

 

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook