Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá khoản nợ

1. Tên địa chỉ người có khoản nợ đấu giá:

a. Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Tây Hồ

 - Địa chỉ: 447 Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá.

 - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC).

 - Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2. Thông tin về khoản nợ:

Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Kỹ thuật & TM Trường Hải vay vốn tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ theo Hợp đồng tín dụng số 1506-LAV-201100426 ký ngày 28/4/2011 và các Phụ lục hợp đồng kèm theo; Hợp đồng tín dụng số: 1506-LAV-201000017 ký ngày 06/01/2012 và các Phụ lục Hợp đồng kèm theo; Hợp đồng tín dụng số 1506-LAV-201701358 ngày 24/11/2017 và các Phụ lục hợp đồng kèm theo và Hợp đồng tín dụng số: 1506-LAV-201800868 ký ngày 16/7/2018 và các Phụ lục Hợp đồng kèm theo.

Giá trị ghi sổ của khoản nợ (tạm tính đến hết ngày 30/6/2021): 81.484.434.637 đồng (Tám mươi mốt tỷ, bốn trăm tám tư triệu, bốn trăm ba tư nghìn, sáu trăm ba bảy đồng). Cụ thể:

- Việt Nam đồng: 43.659.155.033 đồng (Bốn mươi ba tỷ, sáu trăm năm chín triệu, một trăm năm lăm nghìn, không trăm ba ba đồng)

- USD: 1,655,011.14 USD (Một triệu, sáu trăm năm lăm nghìn, không trăm mười một phẩy mười bốn đô la Mỹ) quy đổi ra Việt Nam đồng là: 37.825.279.604 đồng, trong đó:       

+ Dư nợ gốc: Việt Nam đồng: 24.654.899.514 đồng và USD: 1,056,947.56 USD quy đổi ra Việt Nam đồng là:  24.156.536.484 đồng

+ Nợ lãi: Việt Nam đồng: 19.004.255.519.đồng và USD: 598,063.58 USD quy đổi ra Việt Nam đồng là: 13.668.743.120 đồng.

Lưu ý: Tiền lãi tiếp tục phát sinh cho đến khi Công ty TNHH Kỹ thuật & TM Trường Hải thanh toán hết nợ gốc tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ

3. Thông tin về tài sản bảo đảm:

Tài sản bảo đảm cho khoản vay của của Công ty TNHH Kỹ thuật & TM Trường Hải tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ là tài sản gắn liền với QSD đất 30.300m2 tại xã Ngọc Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương theo Hợp đồng thế chấp số 70 quyển số 09.TP/CC-SCC/HĐGD.

4. Giá khởi điểm của khoản nợ là: 81.484.434.637 đồng (Tám mươi mốt tỷ, bốn trăm tám tư triệu, bốn trăm ba tư nghìn, sáu trăm ba bảy đồng). Cụ thể:

- Việt Nam đồng: 43.659.155.033 đồng (Bốn mươi ba tỷ, sáu trăm năm chín triệu, một trăm năm lăm nghìn, không trăm ba ba đồng)

- USD: 1,655,011.14 USD (Một triệu sáu trăm năm lăm nghìn, không trăm mười một phẩy mười bốn đô la Mỹ) quy đổi ra Việt Nam đồng là: 37.825.279.604 đồng (tạm tính theo tỷ giá quy đổi ngoại tệ ngày 08/10/2021 là 22.855). Trong trường hợp đấu giá thành, ngoại tệ sẽ được quy đổi ra Việt Nam đồng theo tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm đấu giá thành.

Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy.

Hình thức đấu giá: bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá/trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá/bỏ phiếu gián tiếp/trực tuyến.

Phương thức đấu giá: trả giá lên

Tiền đặt trước để tham gia đấu giá khoản nợ: 8.148.443.463 đồng (Tám tỷ, một trăm bốn tám triệu, bốn trăm bốn ba nghìn, bốn trăm sáu ba đồng).

Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ: theo phương thức trả ngay phù hợp với quy định Agribank, theo đó bên mua khoản nợ có thể thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán nợ ngay một lần hoặc nhiều lần, lần thanh toán cuối cùng không vượt quá 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ với Agribank. Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán, bên mua nợ phải thanh toán trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu bên mua nợ không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.

5. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá khoản nợ:

 - Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

 - Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

 - Có năng lực, kinh nghiệm và tổ chức đấu giá có uy tín;

 - Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản;

- Tổ chức đấu giá có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

 - Các tiêu chí khác:

+ Trường hợp được lựa chọn, tổ chức đấu giá phải mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ trước khi ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá;

+ Tổ chức đấu giá ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá nếu các bên có thỏa thuận, phối hợp bàn giao, ký biên bản giao nhận khoản nợ đấu giá cho người mua khoản đấu giá.

6. Hồ sơ gồm có:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm;

- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá;

- Phương án đấu giá khoản nợ.

7. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ.

- Thời hạn: Bắt đầu từ ngày phát hành thông báo đến trước 15giờ 00 phút, thứ 5 ngày 14/10/2021;

- Địa điểm: Phòng QLKTTS - Agribank AMC; Tầng 5 Tòa nhà C3 Phương Liệt, Số 194 Đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội;

- Số điện thoại: 024-32323120.

Agribank AMC sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook