Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá khoản nợ

1. Khoản nợ/Giá trị ghi sổ khoản nợ:Giá trị ghi sổ khoản nợ đến ngày 05 tháng 04 năm 2021:  146.717.310.398 đồng, trong đó:       

+ Dư nợ gốc: 102.839.850.558 đồng.

+ Nợ lãi đến ngày 05 tháng 04 năm 2021: 43.877.459.840 đồng, bao gồm lãi trong hạn: 22.253.799.794 đồng, lãi tính theo lãi suất trong hạn của thời gian quá hạn: 14.185.666.481 đồng; lãi  phạt quá hạn: 7.437.993.565 đồng.

2. Biện pháp bảo đảm cho khoản nợ:

Đơn vị: đồng

TT

HĐBĐ

Đặc điểm tài sản

Tình trạng pháp lý

Giá trị TSBĐ tại thời điểm định giá gần nhất

Phạm vi

bảo đảm

1

2400LCP201400244

Máy móc thiết bị

Đảm bảo

20.417.000.000

13.271.050.000

2

2400LCP201400260

Nhà xưởng

Đảm bảo

116.355.000.000

87.266.250.000

3

2400LCP201500105

Máy móc thiết bị

Đảm bảo

75.000.000.000

37.500.000.000

4

Royal- Oto/2015

Ô Tô

Đảm bảo

650.000.000

487.500.000

5

Royal- Oto/2016

Ô Tô

Đảm bảo

2.870.000.000

2.009.000.000

6

Royal(GĐ3)

Máy móc thiết bị

Đảm bảo

9.537.000.000

4.768.500.000

7

HĐTC-KHOHANG-ROYAL

Hàng hóa tồn kho

Đảm bảo

30.000.000.000

15.000.000.000

 

Tổng cộng

 

 

254.829.000.000

160.302.300.000

 

 

3.Giá trị khởi điểm của khoản nợ:146.717.310.398 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi sáu tỷ bảy trăm mười bảy triệu ba trăm mười ngàn ba trăm chín mươi tám đồng). Giá khởi điểm để đấu giá chưa bao gồm các loại Thuế, phí, lệ phí trước bạ để chuyển quyền sử dụng đất, quyền sử dụng tài sản trên đất theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với tài sản, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:

a. Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...);

b. Về phương án đấu giá: Khả thi, hiệu quả;

c. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá;

d. Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định trong hoạt động đấu giá tài sản/khoản nợ;

e. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố

f. Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá ba bên trong trường hợp Chi nhánh/Agribank AMC xác định cần thiết, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận khoản nợ đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá.

3. Hồ sơ gồm có:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm;

- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá;

- Phương án đấu giá tài sản.

4. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ.

   - Thời hạn: trước 16 giờ 00 phút, ngày 27/04/2021.      

   - Địa điểm: Phòng QLKTTS; Tầng 5 Tòa nhà C3 Phương Liệt, Số 194 Đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

 Điện thoại : 0243.2323120.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook