Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 34.499.851.451 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 3.450.000.000 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1.Tổ chức bán đấu giá khoản nợ: Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt

- Địa chỉ: Tầng 1 nhà chữ U, Số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2.Bên có khoản nợ đấu giá:Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây I (Agribank Chi nhánh Hà Tây I).

- Địa chỉ: Số 189 phố Lê Lợi, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Đại diện bên có khoản nợ đấu giá:Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sảnNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam(Agribank AMC LTD)

- Địa chỉ: Tầng 8, Tầng 9 sốnhà135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

(Theo Hợp đồng dịch vụ số 13/2023/HĐDV/AMC-CNHT I và Văn bản ủy quyền số 13/UQ.CNHT I-AMC ngày 21/4/2023 được ký giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam -Chi nhánh Hà Tây I (Agribank Chi nhánh Hà Tây I)và AgribankAMCLTD)

3.Khoản nợ đấu giá, nguồn gốc và hồ sơ pháp lý của khoản nợ đấu giá:

3.1 Khoản nợ đấu giá:Toàn bộ khoản nợ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sky Việt tại Agribank Chi nhánh Hà Tây I theo Hợp đồng tín dụng số 2203LAV202102291 ngày 16/6/2021 và các phụ lục hợp đồng kèm theo được ký giữa Bên cho vay là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây I và bên vay vốn là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sky Việt

Tổng giá trị khoản nợ tạm tính đến ngày 25/5/2024 là: 34.499.851.451 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tư tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu tám trăm năm mươi mốt nghìn bốn trăm năm mươi mốt đồng), trong đó:

+ Dư nợ gốc: 29.465.700.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ bốn trăm sáu mươi lăm triệu bảy trăm nghìn đồng).

+ Dư nợ lãi, lãi quá hạn, lãi chậm trả tạm tính đến ngày 25/5/2024: 5.034.151.451 đồng.

*Ghi chú:

- Số tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 26/5/2024 cho đến khi Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sky Việt thanh toán hết nợ gốc và lãi tiền vay tại Agribank Chi nhánh Hà Tây I.

- Dư nợ gốc có thể thấp hơn so với số dư nợ gốc nêu trên do trong khoảng thời gian đấu giá Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sky Việt thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

3.2 Nguồn gốc của khoản nợ: Toàn bộ khoản nợ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sky Việt (Địa chỉ trụ sở: Số nhà 168 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) tại Agribank Chi nhánh Hà Tây I có nguồn gốc từ: Hợp đồng tín dụng số 2203LAV202102291 ngày 16/6/2021và các phụ lục hợp đồng kèm theođượcký giữa Bên cho vay là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây I và bên vay vốn là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sky Việt.

3.3 Hồ sơ pháp lý của khoản nợ:

- Hợp đồng tín dụng số 2203LAV202102291 ngày 16/6/2021và các phụ lục hợp đồng kèm theo đượcký giữa Bên cho vay là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây I và bên vay vốn làCông ty TNHH thương mại và dịch vụ Sky Việt; 

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 01/2021/SK/HĐTC, số công chứng 817; Quyển số 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 26/10/2021 được ký giữa Bên thế chấp là Bà Phạm Thị Trâm (ông Vũ Văn Ban đại diện theo ủy quyền)và Bên nhận thế chấp là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây I(Agribank Chi nhánh Hà Tây I) tại Văn phòng công chứng Hoàng Thuận có địa chỉ tại: Tổ dân phố Kếu, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 26/10/2021 tại Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Phúc Yên.

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 02/2021/SK/HĐTC, số công chứng 818; Quyển số 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 26/10/2021 được ký giữa Bên thế chấp là Bà Phạm Thị Trâm (ông Vũ Văn Ban đại diện theo ủy quyền)và Bên nhận thế chấp là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây I(Agribank Chi nhánh Hà Tây I) tại Văn phòng công chứng Hoàng Thuận có địa chỉ tại: Tổ dân phố Kếu, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 26/10/2021 tại Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Phúc Yên.

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 03/2021/SK/HĐTC, số công chứng 821; Quyển số 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 26/10/2021 được ký giữa Bên thế chấp là Bà Phạm Thị Trâm (ông Vũ Văn Ban đại diện theo ủy quyền)và Bên nhận thế chấp là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây I(Agribank Chi nhánh Hà Tây I) tại Văn phòng công chứng Hoàng Thuận có địa chỉ tại: Tổ dân phố Kếu, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 26/10/2021 tại Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Phúc Yên.

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 04/2021/SK/HĐTC, số công chứng 820; Quyển số 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 26/10/2021 được ký giữa Bên thế chấp là Bà Phạm Thị Trâm (ông Vũ Văn Ban đại diện theo ủy quyền)và Bên nhận thế chấp là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây I(Agribank Chi nhánh Hà Tây I) tại Văn phòng công chứng Hoàng Thuận có địa chỉ tại: Tổ dân phố Kếu, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 26/10/2021 tại Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Phúc Yên.

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 11/2021/SK/HĐTC, số công chứng 826; Quyển số 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 26/10/2021 được ký giữa Bên thế chấp là ông Nguyễn Văn Hưng và vợ là bà Trần Thị Bích Thủy (ông Vũ Văn Ban đại diện theo ủy quyền)và Bên nhận thế chấp là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây I(Agribank Chi nhánh Hà Tây I) tại Văn phòng công chứng Hoàng Thuận có địa chỉ tại: Tổ dân phố Kếu, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 26/10/2021 tại Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Phúc Yên.

- Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến khoản nợ.

4.Tài sản bảo đảm của khoản nợ:Khoản vay của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sky Việt được bảo đảm bằng các tài sản theo các Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 01/2021/SK/HĐTC, số công chứng 817; Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 02/2021/SK/HĐTC, số công chứng 818; Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 03/2021/SK/HĐTC, số công chứng 821; Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 04/2021/SK/HĐTC, số công chứng 820; Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 11/2021/SK/HĐTC, số công chứng 826 ngày 26/10/2021, cụ thể như sau:

- Tài sản bảo đảm1:Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 742, tờ bản đồ số 184, địa chỉ xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 882397, số vào sổ cấp GCN CS 01814 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 28/02/2019, đã chuyển nhượng cho Bà Phạm Thị Trâm, theoHợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 01/2021/SK/HĐTC, số công chứng 817; Quyển số 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 26/10/2021 được ký giữa Bên thế chấp là Bà Phạm Thị Trâm (ông Vũ Văn Ban đại diện theo ủy quyền)và Bên nhận thế chấp là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây I(Agribank Chi nhánh Hà Tây I) tại Văn phòng công chứng Hoàng Thuận có địa chỉ tại: Tổ dân phố Kếu, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 26/10/2021 tại Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Phúc Yên.

- Tài sản bảo đảm2:Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 739, tờ bản đồ số 184, địa chỉ xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 882371, số vào sổ cấp GCN: CS 01797 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 28/02/2019, đã chuyển nhượng cho cho Bà Phạm Thị Trâm, theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 02/2021/SK/HĐTC, số công chứng 818; Quyển số 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 26/10/2021 được ký giữa Bên thế chấp là Bà Phạm Thị Trâm (ông Vũ Văn Ban đại diện theo ủy quyền)và Bên nhận thế chấp là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây I(Agribank Chi nhánh Hà Tây I) tại Văn phòng công chứng Hoàng Thuận có địa chỉ tại: Tổ dân phố Kếu, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 26/10/2021 tại Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Phúc Yên.

- Tài sản bảo đảm3:Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 743, tờ bản đồ số 184, địa chỉ xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 882370, số vào sổ cấp GCN: CS 01798 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 28/02/2019, đã chuyển nhượng cho cho Bà Phạm Thị Trâm, theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 03/2021/SK/HĐTC, số công chứng 821; Quyển số 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 26/10/2021 được ký giữa Bên thế chấp là Bà Phạm Thị Trâm (ông Vũ Văn Ban đại diện theo ủy quyền)và Bên nhận thế chấp là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây I(Agribank Chi nhánh Hà Tây I) tại Văn phòng công chứng Hoàng Thuận có địa chỉ tại: Tổ dân phố Kếu, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 26/10/2021 tại Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Phúc Yên.

- Tài sản bảo đảm 4:Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại tại thửa đất số 767, tờ bản đồ số 184, địa chỉ xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc được cấp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 882373, số vào sổ cấp GCN: CS 01795 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 28/02/2019, đã chuyển nhượng cho cho Bà Phạm Thị Trâm, theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 04/2021/SK/HĐTC, số công chứng 820; Quyển số 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 26/10/2021 được ký giữa Bên thế chấp là Bà Phạm Thị Trâm (ông Vũ Văn Ban đại diện theo ủy quyền)và Bên nhận thế chấp là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây I(Agribank Chi nhánh Hà Tây I) tại Văn phòng công chứng Hoàng Thuận có địa chỉ tại: Tổ dân phố Kếu, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 26/10/2021 tại Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Phúc Yên.

- Tài sản bảo đảm 5: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 791, tờ bản đồ số 184, địa chỉ xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 464255, số vào sổ cấp GCN: CS 02592 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 06/5/2020, đã chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Hưng và vợ là bà Trần Thị Bích Thủy, theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 11/2021/SK/HĐTC, số công chứng 826; Quyển số 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 26/10/2021 được ký giữa Bên thế chấp là ông Nguyễn Văn Hưng và vợ là bà Trần Thị Bích Thủy (ông Vũ Văn Ban đại diện theo ủy quyền)và Bên nhận thế chấp là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây I(Agribank Chi nhánh Hà Tây I) tại Văn phòng công chứng Hoàng Thuận có địa chỉ tại: Tổ dân phố Kếu, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 26/10/2021 tại Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Phúc Yên.

Giấy tờ pháp lý của tài sản:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 882397, số vào sổ cấp GCN CS 01814 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 28/02/2019, đã chuyển nhượng cho Bà Phạm Thị Trâm;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 882371, số vào sổ cấp GCN: CS 01797 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 28/02/2019, đã chuyển nhượng cho cho Bà Phạm Thị Trâm;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 882370, số vào sổ cấp GCN: CS 01798 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 28/02/2019, đã chuyển nhượng cho cho Bà Phạm Thị Trâm;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 882373, số vào sổ cấp GCN: CS 01795 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 28/02/2019, đã chuyển nhượng cho cho Bà Phạm Thị Trâm;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 464255, số vào sổ cấp GCN: CS 02592 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 06/5/2020, đã chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Hưng và vợ là bà Trần Thị Bích Thủy;

5.Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

- Khoản nợ được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem tài sảnbảo đảm của khoản nợvà tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý có liên quan đến khoản nợ và tài sản bảo đảm của khoản nợ và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua khoản nợđấu giá. Người tham gia đấu giá khoản nợxem xét khoản nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợvà tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý củakhoản nợđấu giá theo hiện trạng thực tế. Agribank Chi nhánh Hà Tây I, Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợđấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giaokhoản nợtheo hiện trạng thực tế. Trường hợp khoản nợ hoặc tài sảnbảo đảm của khoản nợchưa hoàn thiện pháp lý, người mua khoản nợđấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cũ) và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xemkhoản nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợvà chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợđấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợđấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợcũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá.

       - Agribank Chi nhánh Hà Tây I, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về những thay đổi trên thực địa của tài sản bảo đảm của khoản nợ và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá. Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợđấu giá như: các tranh chấp giữa các Bên vay vốnvàchủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán, cầm cố tài sảnbảo đảm (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của các Bên vay vốn, của chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm. Những rủi ro này, Agribank Chi nhánh Hà Tây I, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá khoản nợ không thể lường trước được. Agribank Chi nhánh Hà Tây I, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá sẽ minh bạch thông tin và hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank Chi nhánh Hà Tây I, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

       -Khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sky Việt đã được Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội thụ lý giải quyết theo Thông báo số 11/TB-TLVA ngày 10/3/2023 về việc thụ lý vụ ántrên cơ sở Đơn khởi kiện và hồ sơ kèm theo của Agribank Chi nhánh Hà Tây I.

- Theo thông tin Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh Hà Tây I và Đơn vị tổ chức đấu giá được biết thì cả 05 tài sản bảo đảm của khoản nợ này hiện nay đang có hiện trạng như sau: Cả 05 Tài sản đã được ký Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 01/2021/SK/HĐTC, số công chứng 817; Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 02/2021/SK/HĐTC, số công chứng 818; Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 03/2021/SK/HĐTC, số công chứng 821; Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 04/2021/SK/HĐTC, số công chứng 820; Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 11/2021/SK/HĐTC, số công chứng 826 ngày 26/10/2021, đăng ký thế chấp ngày 26/10/2021(đối với cả 05 thửa đất tọa lạc tại địa chỉ Xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã được cấp GCN QSD đất). Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh Hà Tây I cũng như Đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm về tình trạng và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá cũng như tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng khoản nợ, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản gửi đến Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng khoản nợ đấu giá, tình trạng tranh chấp tài sản bảo đảm của khoản nợ. Mọi khiếu nại, thắc mắc sẽ không được giải quyết.

- Người trúng đấu giá nhận bàn giao khoản nợ theo hiện trạng thực tế Ngân hàng bàn giao. Trường hợp sau khi mua khoản nợ, đối với các tài sản bảo đảm mà diện tích đất thực tế có thể chênh lệch so với diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trường hợp phải đo vẽ lại để thực hiện thủ tục liên quan đến mua khoản nợ, diện tích đất thực tế có thể sai lệch so với diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người mua trúng đấu giá cũng đồng ý chấp thuận mua khoản nợ với giá đã trúng đấu giá và nhận bàn giao (“có sao nhận bàn giao vậy”) thực tế khoản nợ mà không có bất cứ khiếu nại, khiếu kiện nào.Trường hợp tài sản bảo đảm chưa hoàn thiện pháp lý, người mua tài sản khoản nợ có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cũ) và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục thay đổi bên bảo đảm theo quy định pháp luật. Người mua đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự khiếu nại, khiếu kiện khác đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến khoản nợ đấu giá

- Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và Công ty đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: Các tranh chấp giữa Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sky Việt, thành viên góp vốn Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sky Việt...và chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán, sang nhượng, cầm cố tài sản bảo đảm (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ tiền thuê đất, nợ khác của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sky Việt, của chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm. Các vấn đề tranh chấp nội bộ của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sky Việt như: Tranh chấp giữa các thành viên góp vốn của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sky Việt, tranh chấp về người đại diện theo pháp luât, tranh chấp về các khoản nợ giữa Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sky Việt...với các cơ quan chức năng như cơ quan thuế..., và chủ nợ bên ngoài có liên quan hoặc không có liên quan đến khoản nợ đấu giá. Những rủi ro này, Ngân hàng, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá khoản nợ không thể lường trước được. Ngân hàng, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá sẽ minh bạch thông tin và hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để người tham gia đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Ngân hàng, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

- Mọi thắc mắc hay có sự chưa phù hợp về thông tin và hiện trạng khoản nợ, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản gửi đến Công ty đấu giá ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu Công ty đấu giá không nhận được văn bản thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng khoản nợ đấu giá, tình trạng tài sản bảo đảm của khoản nợ. Mọi khiếu nại, thắc mắc sẽ không được giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá:Ngày 11/07/2024 và ngày 12/07/2024 (trong giờ hành chính)tại Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt – Địa chỉ:Phòng 105 Tầng 1 nhà chữ U, số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

7. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá; đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:Từ ngày 04/07/2024đến hết ngày 19/07/2024(trong giờ hành chính);

 Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt- Địa chỉ: Phòng 105,Tầng 1 nhà chữ U, số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

8. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ và các loại thuế, phí liên quan đến khoản nợ đấu giá:

8.1 Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ:34.499.851.451 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tư tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu tám trăm năm mươi mốt nghìn bốn trăm năm mươi mốt đồng).Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, thuế GTGTvà các nghĩa vụ tài chính khác.trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu các loại thuế, phí, lệ phí, thuế GTGTvà nghĩa vụ tài chính khác thì người mua khoản nợ đấu giá phải nộptheo quy định.

- Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy.

- Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết đã tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của khoản nợ và tài sản, đã biết và hiểu rõ về các bên liên quan đến khoản nợ và tài sản, đã xem xét đầy đủ hồ sơ của khoản nợ đấu giá, trực tiếp xem hiện trạng thực tế của khoản nợ và tài sản đấu giá và đồng ý mua khoản nợ và tài sản đấu giá theo nguyên trạng “có sao mua vậy”, nhận khoản nợ và tài sản trúng đấu giá đúng như hồ sơ và hiện trạng thực tế đã được xem/giám định trước đó.

8.2 Các loại thuế, phí liên quan đến khoản nợ đấu giávà các nghĩa vụ tài chính khác Người trúng đấu giá/Người mua được khoản nợ đấu giá phải chịu thanh toán:

Người đăng ký xem hồ sơ khoản nợ, xem tài sản bảo đảm phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản bảo đảm, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Người mua khoản nợ đấu giá là người trúng đấu giácó nghĩa vụ thanh toán lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá vàtự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục thay đổi bên vay, bên nhận thế chấp theo quy định pháp luật.

Người mua được khoản nợ đấu giá tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai và có nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác từ việc chuyển nhượng khoản nợ đấu giá(nếu có).

Người mua được khoản nợ đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà khoản nợ bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế.

Thuế thu nhập doanh nghiệp thuế, phí khác đối với bên bán do bán khoản nợ (nếu có): Người mua được khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ nộp.

9. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, Tiền đặt trước:

9.1 Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:500.000 đồng/01 bộ hồ sơ

9.2 Tiền đặt trước: 3.450.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng)tương đương 10% giá khởi điểm.

- Thờigian nộp tiền đặt trước:từ ngày 17/07/2024đến 17h00’ ngày 19/07/2024(báo có ngân hàng tính đến 17h00’ ngày 19/07/2024).

- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt:

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt.

+ Số tài khoản: 1300 201 236 571mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long.

(Mọi trường hợp tiền đặt trước báo có vào tài khoản của tổ chức đấu giá sau 17 giờ 00 phút ngày 19/07/2024đều không đủ điều kiện tham gia đấu giá).

11. Bước giá: 100.000.000 đồng(Bằng chữ: Một trămtriệu đồng).

12. Điều kiện, đối tượngvà cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

12.1Khách hàng không được đăng ký tham gia đấu giá: là những khách hàng thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14; khách hàng liên quan đến các khoản nợ nêu trên theo quy định pháp luật.

+ Khách hàng không thuộc một trong các trường hợp khách hàng không được đăng ký tham gia đấu giá thì được đăng ký tham gia đấu giá.

12.2Cách thức tham gia đấu giá:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ:

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:        

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao gần nhất).

Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.

Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)

Giấy ủy quyền tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).

Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).

Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.

Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợđấu giá theo quy định pháp luật.

Đối với cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu của người tham gia đấu giá (bản sao).

Đơnđăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).

Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.

Danhsách đăng ký người đi kèm (nếu có).

Các giấy tờliên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợđấu giá theo quy định pháp luật.

Bước2:  Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

Bước 3:Nộp số tiền đặt trước theothông báo đấu giá khoản nợ của Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt.

Bước 4:Nộp lại chứng từ đã nộptiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Lưu ý:Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra.

13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 09h00’ngày 22/07/2024.

- Địa điểm:tại Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt – Địa chỉ:Phòng 206Tầng 2 nhà chữ U, số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

14. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

14.1.Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá

- Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giátheo quy định pháp luật;

- Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết giữa người có khoản nợ đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có khoản nợ đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá khoản nợ nếu các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Người có khoản nợ đấu giá thông báo yêu cầu công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá trước 01 ngày tổ chức cuộc đấu giá (nếu phát sinh);

- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

14.2.Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.

a.Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá:

- Số tiền đặt trước của người trúng đấu giáđược chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá và sẽ chuyển thành tiền thanh toán sau khi ký hợp đồng mua bán Trường hợp người mua không tiếp tục thực hiện thì không được hoàn lại nếu người mua khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá (Agribank Chi nhánh Hà Tây I).

b.Thời hạn thanh toán:

  - Trongthời hạn 03(ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giácho Agribank Chi nhánh Hà Tây Itheo số tài khoản nêu tại điểmcĐiều này.

Agribank được quyền kiểm soát, phong tỏa số tiền do người mua được khoản nợ đấu giá chuyển vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt.

- Số tiền thanh toán thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán nợ (đã bao gồm số tiền đặt cọc) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán khoản nợ. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản khoản nợ đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.

c.Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

- Người mua được khoản nợ đấu giá chuyển khoản tiền muakhoản nợ đấu giá vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây I,theo số tài khoản:459901tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây I.

- Nội dung chuyển khoản: [Họ và tên người trúng đấu giá] nộp tiền mua khoản nợ đấu giá Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sky Việt.

d.Trongthời hạn 03(ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt sẽchuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giácho Agribank Chi nhánh Hà Tây Itheo số tài khoản nêu tại điểmcĐiều này.

Agribank được quyền kiểm soát, phong tỏa số tiền do người mua được khoản nợ đấu giá chuyển vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt.

15.Thời hạn, địa điểm bàn giao khoản nợ, giấy tờ của khoản nợ:

Thời gian, địa điểm bàn giaokhoản nợtrúng đấu giá: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày người mua khoản nợ đấu giá thanh toán đầy đủ, đúng hạnsố tiền mua khoản nợ đấu giá theo quy định Agribank Chi nhánh Hà Tây I tiến hành bàn giao khoản nợ đấu giá và toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến khoản nợ cho người mua khoản nợ đấu giá.

Địa điểm bàn giao: tại Agribank Chi nhánh Hà Tây I(Địa chỉ: Số 189 phố Lê Lợi, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội). Kể từ thời điểm nhận bàn giao khoản nợ, người mua khoản nợ đấu giáđược kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Agribank Chi nhánh Hà Tây Iđối với khoản nợ theo quy định của pháp luật.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu tại cuộc đấu giá.

- Phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ theo thủ tục đấu giá thông thường.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá khoản nợ trên.

Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt – Địa chỉ: Phòng 105 Tầng 1 nhà chữ U, số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02466505360/0965549895

Email: hotmail@daugiasaoviet.com

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook