Thong báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản

1.Tài sản bảo đảm cần thẩm định giá:

Tài sản bảo đảm cho khoản vay Công ty TNHH ĐT TM DV XNK Tinh Tú tại Agribank Chi nhánh 5 theo Hợp đồng thế chấp tài sản đã ký giữa Agribank Chi nhánh 5 (Bên nhận thế chấp) và Ông Nguyễn Thái Huy (Bên thế chấp), như sau:

- Tài sản 1:Quyền sử dụng đất tại thửa số 235, tờ bản đồ số 10; xã Tân An, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cụ thể:

  1. Thửa đất:

- Thửa đất số:235

- Tờ bản đồ số:10

- Địa chỉ: xã Tân An, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Diện tích: 5.399,4 m2  (bằng chữ: Năm nghìn, ba trăm chín mươi chín phẩy bốn mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 5.399,4 m2; Sử dụng chung: không m2

- Mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn: 5.000 m2; đất trồng cây lâu năm: 93,4m2; đất hành lang đê bao: 306 m2

- Thời hạn sử dụng: đến tháng 6/2045

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất

Tài sản gắn liền với đất: -/-

Ghi chú: 306 m2 đất hành lang đê bao

Pháp lý liên quan đến tài sản:

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AK 175331, số vào sổ cấp GCN: H29050 do UBND Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cấp ngày 19/10/2007, cập nhật chuyển nhượng ngày 27/12/2019 bởi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ngày 27/12/2019.

- Cam kết về tài sản của bà Vũ Thị Tuyết Trang ngay f30/12/2019 do Văn phòng công chứng Nguyễn Kim Chi chứng thực ngày 30/12/2019 sô 002860, quyển sô 01-SCT/CK,ĐC.

- Tài sản 2:Quyền sử dụng đất tại thửa số 226, tờ bản đồ số 10; xã Tân An, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cụ thể:

  1. Thửa đất:

- Thửa đất số:226

- Tờ bản đồ số:10

- Địa chỉ: xã Tân An, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Diện tích: 1.916,5 m2  (bằng chữ: Một nghìn, chín trăm mười sáu phẩy năm mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 1.916,5 m2; Sử dụng chung: không m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn

- Thời hạn sử dụng: đến tháng 6/2045

Tài sản gắn liền với đất: -/-

Ghi chú:306 m2 đất hành lang đê bao

Pháp lý liên quan đến tài sản:

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AK 175329 số vào sổ cấp GCN: H29051 do UBND Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cấp ngày 19/10/2007, cập nhật chuyển nhượng ngày 27/12/2019 bởi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ngày 27/12/2019.

- Cam kết về tài sản của bà Vũ Thị Tuyết Trang ngay f30/12/2019 do Văn phòng công chứng Nguyễn Kim Chi chứng thực ngày 30/12/2019 sô 002860, quyển sô 01-SCT/CK,ĐC.

- Tài sản 3:Quyền sử dụng đất tại thửa số 225, tờ bản đồ số 10; xã Tân An, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cụ thể:

  1. Thửa đất:

- Thửa đất số:225

- Tờ bản đồ số:10

- Địa chỉ: xã Tân An, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Diện tích: 683,4 m2  (bằng chữ: Sáu trăm tám mươi ba phẩy bốn mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 683,4 m2; Sử dụng chung: không m2

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm; Trong đó: Đất ở tại nông thôn: 83,4 m2; Đất hành lang sông: 600 m2

- Thời hạn sử dụng: đến tháng 6/2045

- Tài sản gắn liền với đất: -/-

Ghi chú:600 m2 đất hành lang sông

Pháp lý liên quan đến tài sản:

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AK 175330 số vào sổ cấp GCN: H29052 do UBND Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cấp ngày 19/10/2007, cập nhật chuyển nhượng ngày 27/12/2019 bởi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ngày 27/12/2019.

- Cam kết về tài sản của bà Vũ Thị Tuyết Trang ngày 30/12/2019 do Văn phòng công chứng Nguyễn Kim Chi chứng thực ngày 30/12/2019 sô 002860, quyển sô 01-SCT/CK,ĐC.

- Tài sản 4:Quyền sử dụng đất tại thửa số 256, tờ bản đồ số 10; xã Tân An, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cụ thể:

  1. Thửa đất:

- Thửa đất số:256

- Tờ bản đồ số:10

- Địa chỉ: xã Tân An, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Diện tích: 2.461,7 m2  (bằng chữ: Sáu trăm tám mươi ba phẩy bốn mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 2.461,7 m2; Sử dụng chung: không m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn 2.461,7 m2

- Thời hạn sử dụng: đến tháng 6/2045

  1. Tài sản gắn liền với đất: -/-

Pháp lý liên quan đến tài sản:

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AK 175332 số vào sổ cấp GCN: H29049 do UBND Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cấp ngày 19/10/2007, cập nhật chuyển nhượng ngày 27/12/2019 bởi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ngày 27/12/2019.

- Cam kết về tài sản của bà Vũ Thị Tuyết Trang ngày 30/12/2019 do Văn phòng công chứng Nguyễn Kim Chi chứng thực ngày 30/12/2019 sô 002860, quyển sô 01-SCT/CK,ĐC.

2.Nguồn gốc của tài sản:

Là tài sản của Ông Nguyễn Thái Huy thế chấp để bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH ĐT TM DV XNK Tinh Tú tại Agribank Chi nhánh 5 theo Hợp đồng thế chấp tài sảnsố 6222-LCP-202000009ngày 13/01/2020 giữa Agribank Chi nhánh 5(Bên nhận thế chấp)và Ông Nguyễn Thái Huy (Bên thế chấp) được Văn phòng công chứng Thành phố Mới, tỉnh Bình Dương, địa chỉ: ô 21, 22 lô G, khu phố Thương mại, đường Lý Thái Tổ, phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Số công chứng: 000671; Quyển sô: 01-2020TP/CC-SCC/HĐGD; Đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 13/01/2020 tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

3.Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở tham khảo để xác định giá khởi điểm đưa tài sản nêu trên ra đấu giá công khai theo quy định pháp luật.

4. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định đấu giá:

a.Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.

b.Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c.Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

d.Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín.

e.Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá tài sản bảo đảm).

f.Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

5. Hồ sơ gồm có:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệpvà Bản mô tả năng lực kinh nghiệmcủa doanh nghiệp thẩm định giá.

- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá: Phí dịch vụ thẩm định giá sau thuế đã bao gồm chi phí khảo sát thực tế tài sản(tỷ lệ % phí x giá trị TSBĐ trên chứng thư).

6. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ.

- Thời gian:03 ngàylàm việc kể từ ngày thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá được đăng tải trên trang thông tin điện tử Agribank, Agribank AMC LTD.

- Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường dịch vụ bưu chính bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp của hồ sơđến Agribank AMC LTD.

- Địa điểmnộp hồ sơ: Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ TùngMậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Nguyên Hãn (Điện thoại : 0979.689.164)

 (Lưu ý: Agribank AMC LTD không thông báo và không hoàn trả hồ sơ đối với các doanh nghiệp thẩm định giá không được lựa chọn) 

 

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook