Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản

1. Thông tin về tài sản cần Thẩm định giá:

1.1. Tài sản bảo đảm:Tài sản bảo đảm theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ của người khác số công chứng354/2017, quyển 01/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 11/05/2017 ký giữa Bên nhận thế chấp Agribank chi nhánhHoàng

Quốc Việt; Bên thế chấp - Ông Lưu Văn Toàn và vợ bà Trần Thị Minh Tuyết; Bên vay vốn: Bên thứ nhất Ông Nguyễn Đăng Nghĩa và vợ bà Nguyễn Thị Thu Hà,  Bên thứ hai Ông Lã Quốc Oai và vợ bà Trần Thị Ánh Tuyết, Bên thứ ba Bà Dương Thị Tuyết Lan:

Là:  Toàn bộ quyền sử dụng đất tại: Thửa đất số D3A- 04 Ô số 27, Tờ bản đồ số 00, địa chỉ: D3A-04 Ô số 27, Khu đấu giá 18,6 ha, phường Phú thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Theo  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) số: AN 077379, MS: 10103154632, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H, hồ sơ gốc số: 1464/2008/QĐ-UBND/676/2008 do UBND quận Tây Hồ, Hà Nội cấp ngày 14/07/2008. Đã đăng ký sang tên quyền sử dụng đất, theo xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, Chi nhánh quận Tây Hồ ngày 03/04/2017 như sau: Đăng ký chuyển nhượng cho chủ sử dụng: Ông Lưu Văn Toàn, CMND: 001063000816 và bà Trần Thị Minh Tuyết, CMND: 001164001789, HKTT: 63 đường Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Nhận chuyển nhượng theo Hợp đồng số 1411.2017/HĐCN do Văn phòng công chứng Gia Khánh lập ngày 30/3/2017. Chi tiết được mô tả trong giấy chứng nhận như sau:

a.Thửa đất:

- Thửa đất số: D3A- 04 Ô số 27, Tờ bản đồ số 00;

- Địa chỉ: D3A-04 Ô số 27, Khu đấu giá 18,6 ha, phường Phú thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội;

- Diện tích: 333m2 (Ba trăm ba mươi ba mét vuông)

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 333,0m2;

+ Sử dụng chung: Không m2;

-Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

-Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

-Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

b.Ghi chú:

Thửa đất được trích đo địa chính;

Diện tích xây dựng không được vượt quá 116.6m2.

c.Sơ đồ thửa đất (được mô tả cụ thể trong GCN nêu trên)

1.2.  Nguồn gốc tài sản bảo đảm thu giữ:là tài sản bảo đảm cho các khoản vay của 3 khách hàng Ông Nguyễn Đăng Nghĩa; Ông Lã Quốc Oai; Bà Dương Thị Tuyết Lan (theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ của người khác số công chứng354/2017, quyển 01/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 11/05/2017) tại Agribank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt.

1.3. Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) số: AN 077379, MS: 10103154632, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H, hồ sơ gốc số: 1464/2008/QĐ-UBND/676/2008 do UBND quận Tây Hồ, Hà Nội cấp ngày 14/07/2008.

2. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị tài sản bảo đảmđể bán đấu giá công khai.

3. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá:

a.Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;

b.Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá  theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;

c.Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;

d.Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín;

e.Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá khoản nợ, tài sản bảo đảm, tài sản liên quan đến khoản nợ);

f.Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

4. Hồ sơ gồm có:

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.

Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (Phí thẩm định giá được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị tài sản thẩm định giá trên chứng thư).

Danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá năm 2019 của Bộ Tài Chính.

5. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ.

-Thời hạn:

+Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.

+Kết thúc: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng tin trên website của Agribank AMC.

-Liên hệ: Phòng Xử lý thu hồi nợ- Agribank AMCLTD,

+  Địa chỉ: tầng 8 số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

+   Điện thoại :0243.7728432.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook