Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 20.250.000.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 2.025.000.000 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

  1.Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

  a. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hà Tây I

 - Địa chỉ: Số 189 phố Lê Lợi, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

  b. Đại diện cho người có tài sản đấu giá.

 - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).

- Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9 số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

2. Tài sản cần đấu giá: Quyền sử dụng đất của Bà Hoàng Thị Ngát tại địa chỉ Thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã được thế chấp tại Agribank Chi nhánh Hà Tây I.

3. Thông tin về tài sản bảo đảm: Là quyền sử dụng đất được cấp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DĐ 091292, số vào sổ cấp GCN: CS 04902 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 03/03/2022 cho Bà Hoàng Thị Ngát

- Thửa đất số: 80, tờ bản đồ số: 46

- Địa chỉ: Thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Diện tích: 2004,0 m2 (Bằng chữ: Hai nghìn không trăm linh bốn phẩy không mét vuông);

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn: 1442,5 m2, đất rừng sản xuất: 561,5 m2;

- Thời hạn sử dụng: Đất ở nông thôn: Lâu dài; đất rừng sản xuất: Sử dụng đến ngày 15/10/2043

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 1442,5 m2; Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 561,5 m2

- Nhà ở: -/-;

- Công trình xây dựng khác: -/-;

- Rừng sản xuất là rừng trồng: -/-;

- Cây lâu năm: -/-;

- Ghi chú: Thửa đất có 490,5 m2 thuộc quy hoạch giao thông.

4. Hồ sơ kèm theo:

  - Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 01/KC/HĐTC, số công chứng 00000647 quyển số 01/2022 TP/CC-SCC/HĐGDngày 04/3/2022được ký giữa Bên thế chấp là Bà Hoàng Thị Ngátvà Bên nhận thế chấp là Agribank Chi nhánh Hà Tây I. Tài sản đã được đăng ký thế chấp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Nha Trang xác nhận ngày 04/3/2022.

- Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DĐ 091292, số vào sổ cấp GCN: CS 04902 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 03/03/2022 cho Bà Hoàng Thị Ngát.

5. Hiện trạng tài sản đấu giá:

Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức“có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem tài sản và tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý có liên quan đến tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá tài sản xem xét tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế. Agribank Chi nhánh Hà Tây I, Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giao tài sản theo hiện trạng thực tế. Trường hợp tài sản chưa hoàn thiện pháp lý, người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cũ) và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự khiếu nại, khiếu kiện đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Agribank Chi nhánh Hà Tây I, Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

Những thông tin về tài sản đấu giá nêu tại Khoản 1.1, Điều 1 của Quy chế cuộc đấu giá được mô tả theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DĐ 091292, số vào sổ cấp GCN: CS 04902 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 03/03/2022 cho Bà Hoàng Thị Ngátvà những thông tin về hiện trạng tài sản được nêu tại Biên bản bàn giao tài sản bảo đảm số 1209/2023/BBBGTS ngày 12/9/2023thì người tham gia đấu giá tài sản có trách nhiệm tự xem xét, tự tìm hiểu để xác định tình trạng thực tế của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá và cam kết nhận tài sản trúng đấu giá theo hiện trạng đã xem, tìm hiểu trước đó.

Trường hợp diện tích đất và tài sản gắn liền với đất thực tế khác biệt so với diện tích trên giấy chứng nhận thì người mua tài sản đấu giá có nghĩa vụ tự liên hệ, làm việc với các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu theo quy định và chịu mọi chi phí phát sinh.

- Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, Agribank AMC LTD; Agribank Chi nhánh Hà Tây I và Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng đánh giá khả năng có thể có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến tài sản đấu giá như: Các tranh chấp giữa Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Kim Chung và các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản bảo đảm (các giao dịch này được xác định là trái pháp luật); các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Kim Chung, của chủ tài sản cùng các bên liên quan đến tài sảnbảo đảm; diện tích tài sản đấu giá thực tế có thể khác biệt so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Biên bản bàn giao tài sản bảo đảm số 1209/2023/BBBGTS ngày 12/9/2023…

Những rủi ro này, Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh Hà Tây I và Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh Chi nhánh Hà Tây I và Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng minh bạch tối đa thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin, hồ sơ có được để khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản xem xét, quyết định. Người đăng ký tham gia đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với toàn bộ các rủi ro xảy ra (nếu có) trong trường hợp mua được tài sản. Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh Hà Tây I và Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng không chịu trách nhiệm, không chịu chi phí giải quyết đối với tất cả những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra.

6. Giá khởi điểm đấu giá tài sản: 20.250.000.000đồng (Hai mươi tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).

- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết đã tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của tài sản, đã biết và hiểu rõ về các bên liên quan đến tài sản, đã xem xét đầy đủ hồ sơ của tài sảnđấu giá, trực tiếp xem hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá và đồng ý mua tài sản đấu giátheo nguyên trạng “có sao mua vậy” và nhận tài sảntrúng đấu giá đúng như hồ sơ và hiện trạng thực tế đã được xem/giám định trước đó.

7. Các loại thuế, phí liên quan đến tài sản đấu giá Người trúng đấu giá/Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thanh toán:

Người trúng đấu giá/Người mua được tài sản đấu giáphải tự tìm hiểu, tự liên hệ, tự nộp và phải chịu thanh toán các nghĩa vụ tài chính phải thanh toán cho Nhà nước như nợ tiền thuê, nợ tiền thuế đất, nợ tiền xử phạt vi phạm hành chính, nợ tiền điện, nợ tiền nước, nợ cước điện thoại,... (nếu có) phát sinh trước thời điểm trúng đấu giá.

Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm thanh toán lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai, chịu và nộp các loại thuế, phí gồm: lệ phí trước bạ, chịu các loại chi phí xử lý tài sản và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế.

Các nghĩa vụ tài chính phải thanh toán cho Nhà nước như tiền sử dụng đất, tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền điện, tiền nước, cước điện thoại... (nếu có) phát sinh trước thời điểm bàn giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá và thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp từ việc chuyển nhượng tài sản đấu giá (nếu có) và các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác thuộc nghĩa vụ của chủ cũ tài sản hoặc người có tài sản đấu giá phải nộp (nếu có): người mua tài sản trúng đấu giá nộp thay chủ cũ tài sản và người có tài sản đấu giá.

Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ tự tìm hiểu, tự liên hệ, tự nộp và phải chịu thanh toán các nghĩa vụ tài chính phải thanh toán với cơ quan chức năng gồm: lệ phí trước bạ; thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp từ việc chuyển nhượng tài sản đấu giá này và các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác thuộc nghĩa vụ của tài sản đấu giá và của Chủ cũ tài sản đấu giá. Đồng thời tự liên hệ, tự nộp và phải chịu thanh toán các nghĩa vụ tài chính với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản,...

8. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 15/5/2024 và ngày 16/5/2024tạithửa đất số 80, tờ bản đồ số 46,địa chỉ: Thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Lưu ý: Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem hồ sơ tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

9. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 13/5/2024 đến ngày 20/5/2024 tại trụ sở Công ty.

 Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

10. Tiền đặt trước: 2.025.000.000đồng(Hai tỷ không trăm hai mươi lăm triệu đồng)tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày17/5/2024, ngày 20/5/2024 và đến 17h00 phút ngày 21/5/2024(trong giờ hành chính).Tiền đặt trước được nộp bằng cách thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty.

- Hình thức nộp: Chuyển khoản Số TK: 2172626289 mở tại BIDV – Chi nhánh Từ Liêm.

  - Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Thành Hưng.

  11. Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

  12. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

12.1 Đối tượng tham gia đấu giá: Là các tổ chức, cá nhân chấp nhận giá khởi điểm; những điều quy định tại Quy chế này; đã thực hiện thủ tục liên quan đến việc xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan; xem xét hiện trạng tài sản hoặc tự nguyện từ chối việc đi xem tài sản theo kế hoạch do công ty tổ chức; mua và nộp hồ sơ, tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá (trong trường hợp đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp) đúng quy định và không thuộc một trong những trường hợp sau:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá tài sản đó; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của Đấu giá viên trực tiếp điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó.

- Người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người này. 

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật liên quan.

Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho một người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Người được ủy quyền chỉ được đại diện cho một khách hàng tham gia đấu giá. 

12.2. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước cho Công ty theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Khi đăng ký tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp các giấy tờ sau: 

12.2.1. Đối với các tổ chức:

- Các mẫu đơn do Công ty ban hành;

- Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh/Đăng ký doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp có chứng thực;

- Biên bản họp Hội đồng thành viên (Đối với Công ty hợp danh, Công ty TNHH hai thành viên trở lên) hoặc Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông (Đối với Công ty cổ phần).

- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Căn cước công dân có gắn chip điện tử của người đăng ký tham gia đấu giá có chứng thực;

12.2.2. Đối với cá nhân: 

- Các mẫu đơn do Công ty ban hành;

- Một trong các loại giấy tờ, văn bản sau đây:

+ Chứng minh nhân dân (Bản sao có chứng thực); 

+ Căn cước công dân/Căn cước công dân có gắn chip điện tử (Bản sao chứng thực); 

12.2.3. Đối với trường hợp ủy quyền: 

- Văn bản ủy quyền đúng quy định của pháp luật; 

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Căn cước công dân có gắn chip điện tử của người được ủy quyền có chứng thực.

13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

 - Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 09h00 ngày 22/5/2024 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Thành Hưng.

 - Địa điểm: Số 20 ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. (Trường hợp số lượng người tham gia vượt quá quy mô phòng đấu giá của Công ty, Công ty sẽ đổi địa điểm tổ chức đấu giá và thông báo tới khách hàng cụ thể).

14. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua tài sản và ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

  14.1. Giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

 - Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 - Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

 - Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;

 - Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

14.2. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá.

  a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản: Người trúng đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày đấu giá thành. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

 b. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản đấu giá:

 - Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người mua được tài sản đấu giá phải thanh toán số tiền tối thiểu (đã bao gồm số tiền đặt trước) là 30% số tiền mua tài sản đấu giá và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua được tài sản đấu giá không tiếp tục thực hiện theo cam kết.

 - Trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán đủ 100% số tiền để mua tài sản đấu giá theo hợp đồng mua bán tài sản đã ký, vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây I. Quá thời hạn thanh toán tiền mua tài sản mà người mua tài sản đấu giá không thanh toán đủ số tiền mua tài sản theo hợp đồng mua bán tài sản đã ký thì sẽ mất toàn bộ số tiền đã trả để mua tài sản và số tiền này sẽ thuộc về người có tài sản đấu giá.

 c. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

 - Người mua tài sản đấu giá có nghĩa vụ chuyển toàn bộ số tiền mua tài sản vào tài khoản của Agribank Chi nhánh Hà Tây I, theo số tài khoản: 459901; Mã CITAD: 01204049 tại Agribank Chi nhánh Hà Tây I.

 - Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành tài sản, Công ty đấu giá hợp danh Thành Hưng sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh Hà Tây I.

15. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

16. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:

- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam:

Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9 số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Công ty đấu giá hợp danh Thành Hưng:

Địa chỉ: Số 20 ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.     

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook