Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 38.705.323.086 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 3.900.000.000 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1. Khoản nợ đấu giá:Toàn bộ khoản nợ của Công ty Cổ Phần Ngân Hà (có bảo đảm bằng tài sản) tại Agribank Chi nhánh 10 theo Hợp đồng tín dụng số 6420LAV200905628 ngày 24/11/2009.

-Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 28/03/2019 là 47.784.349.822đồng(Bằng chữ:Bốn mươi bảy tỷ, bảy trăm tám mươi bốn triệu, ba trăm bốn mươi chín ngàn, tám trăm hai mươi hai đồng),trong đó:

 • Dư nợ gốc          :  23.957.500.000 đồng.
 • Nợ lãi:  23.826.849.822 đồng.

Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 29/3/2019 cho đến khi Công ty Cổ phần Ngân Hàthanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh 10.

2. Tài sản bảo đảm của khoản nợ:Khoản nợ có tài sản bảo đảm là bất động sản, thông tin chi tiết về tài sản đảm bảo của khoản nợ bên đăng ký tham gia đấu giá xem tại Agribank Chi nhánh 10 trong 02 ngày làm việc theo quy định của luật đấu giá hoặc tại Công ty đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ:số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp. HCM theo thời gian quy định tại mục 06thông báo này.

Hồ sơ tài sản bảo đảm:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Số phát hành AD 733689, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T02907 do UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 01/03/2006;
 • Hợp đồng thế chấp số 6420LCP200900804được Phòng Công chứng số 1, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chứng nhận ngày 24/11/2009, được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 24/11/2009 tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Nguồn gốc,hồ sơpháp lý của khoản nợ: Là khoản vay của Công ty Cổ Phần Ngân Hà tại Agribank Chi nhánh 10 theo Hợp đồng tín dụng số 6420LAV200905628 ngày 24/11/2009.

Hồ sơ pháp lý của khoản nợ:

 • Giấy chứng nhận QSDĐ: Số phát hành AD 733689; số vào sổ T02907 do UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cấp ngày 01/03/2006, điều chỉnh, cập nhật bổ sung ngày 21/6/2006 và ngày 01/11/2006;
 • Hợp đồng tín dụng số 6420LAV200905628 ngày 24/11/2009 giữa Công ty cổ phần Ngân Hà và Agribank Chi nhánh 10;
 • Hợp đồng tín dụng bổ sung số 01/6420 LAV200905628 ngày 19/5/2011giữa Công ty cổ phần Ngân Hà và Agribank Chi nhánh 10;
 • Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 02/2013/PL HĐTD ngày 22/7/2013 giữa Công ty cổ phần Ngân Hà và Agribank Chi nhánh 10;
 • Giấy nhận nợ số 6420LDS200907768 ngày 24/11/2009 và số 6420LDS200907798 ngày 25/11/2009;
 • Hợp đồng thế chấp số 6420LCP200900804ngày 24/11/2009 được Phòng Công chứng số 1, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàuchứng nhận cùng ngày, số công chứng 3195, quyển số 01/TP/CC-SCC/HĐGD,đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 24/11/2009tại Văn phòng đăng ký QSDĐ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
 • Chứng thư thẩm định giá số 1201/CT-ĐV ngày 01/4/2019 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư Đất Việt.

4. Hiệntrạng khoản nợ đấu giá:

 • Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn)và theo phương thức “Có sao bán vậy.Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế như tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ, giá trị ghi sổ của khoản nợ,hồ sơ pháp lý của khoản nợ và tài sản bảo đảm của khoản nợ. Thông tin chi tiết về khoản nợ được nêu trong Chứng thư thẩm định giá số 1201/CT-ĐV ngày 01/4/2019 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư Đất Việt.

Theo thông tin Agribank AMC, Agribank Chi nhánh 10 và Đơn vị tổ chức đấu giá được biết thì tài sản đảm cho khoản nợ này hiện nay đang có một số tranh chấp giữa các bên liên quan.Agribank AMC, Agribank Chi nhánh 10 cũng như Đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm về tình trạngvà các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá cũng như tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng khoản nợ, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản gửi đến Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành Anít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng khoản nợ đấu giá, tình trạng tranh chấp tài sản bảo đảm của khoản nợ. Mọi khiếu nại, thắc mắcsẽ không được giải quyết.

- Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợđấu giá như: các tranh chấp giữa Công ty Cổ phần Ngân Hà vàcác bên liên quan đến tài sản bảo đảmvới các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản liên quan đến khoản nợ (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của Công ty Cổ phần Ngân Hà, của chủ tài sản cùng các bên liên quan đến tài sản. Những rủi ro này, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank AMC, Agribank Chi nhánh 10 và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

 • Bên mua khoản nợ cần nhận thức và xác định rõ rằng toàn bộ tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu của Công ty Cổ phần Ngân Hà đang trong quá trình tòa án thụ lý để xử lý, tài sản bảo đảm cho khoản nợ có thể đang trong trạng thái bị kê biên (hoặc không) để chờ các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Thông tin chi tiết về tình trạng kê biên tài sản bảo đảm để thi hành án bên tham gia đấu giá vui lòng liên hệ Agribank Chi nhánh 10 để biết chi tiết. Nếu đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là Bên mua tự xác định và chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ này. Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An, Agribank AMC và Agribank Chi nhánh 10 không chịu trách nhiệm với bất kỳ rủi ro gì đối với khoản nợ trên khi Bên mua trúng đấu giá.

5. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 38.705.323.086 đồng(Ba mươi tám tỷ, bảy trăm lẻ năm triệu, ba trăm hai mươi ba nghìn, không trăm tám mươi sáuđồng).

- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

 • Người đăng ký xem tài sản liên quan đến khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

6. Thời gian, địa điểm xemxét hồ sơkhoản nợ đấu giá: Ngày 17/05/2019 đến  ngày 24/05/2019(trong giờ hành chánh)tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ:số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp.HCM hoặc Agribank Chi nhánh 10 – Địa chỉ: 326 Nguyễn Chí Thanh, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:liên tục kể Từ ngày 17/05/2019đến hết ngày 24/05/2019(trong giờ hành chánh)tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ:số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp. HCM.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:500.000 (Bằng chữ: Năm trăm nghìn) đồng/01 bộ hồ sơ.

8. Tiền đặt trước: 3.900.000.000 đồng (Ba tỷ, chín trăm triệu đồng).

9. Bước giá: 20.000.000 đồng(Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).

10. Điều kiện, đối tượngvà cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện,cách thức đăng ký tham gia đấu giá: là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14và  phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2017 đều được đăng ký tham gia đấu giá.Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ, cụ thể như sau:

Đối với tổ chức:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực gần nhất).

+ Biên bản hợp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản đấu giá.

+ Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và giấy ủy quyền đối với người được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia cuộc đấu giá khoản nợ trong trường hợp không phải là chủ doanh nghiệp.

+ Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).

+ Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

+ Chứngtừ đã nộp tiền đặt trước (phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

+ Các giấy tờ liênquan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Đối với cá nhân:

 • CMND của người tham gia đấu giá (bản phô tô).
 • Sổ hộ khẩu (bản phô tô).
 • Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
 • Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

11. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước:Ngày 17/05/2019 đến ngày 24/05/2019(trong giờ hành chính).

- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An.

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An.

+ Số tài khoản: 64202.0101.3355tại Agribank Chi nhánh 10.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 09giờ 00 phút, ngày 27/05/2019.

- Địa điểm:tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ:số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

13. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ:Việc thanh toán tiền mua bán khoản nợ được thực hiện theo Phương thức thanh toán trả ngay, cụ thể như sau:

Phương thức thanh toán trả ngay: Là phương thức thanh toán trong đó Bên mua nợ có thể thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua, bán nợ ngay trong một lần hoặc nhiều lần, tuy nhiên lần thanh toán cuối cùng không được vượt quá 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ với Agribank.

- Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: Bên mua nợ phải thanh toán ít nhất là 30% giá trị hợp đồng mua bán, Bên mua nợ phải thanh toán trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu Bên mua nợ không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết. Việc trả trước để thực hiện hợp đồng mua bán phải được quy định trong hợp đồng mua bán nợ (giá trị trả trước, thời hạn trả trước, điều khoản phạt vi phạm hợp đồng...).

- Giá trị mua bán trên hợp đồng bằng đúng giá trị khoản nợ được mua bán thành công.

- Người trúng đấu giákhoản nợchuyển tiền thanh toánmua khoản nợ đấu giátheo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nợ vàotài khoản củaCông ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An, theo sốtài khoản 64202.0101.3355mở tại Agribank Chi nhánh 10.

-Quá thời hạn thanhtoántiền mua khoản nợ như thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản nợ mà người trúng đấu giákhoản nợkhông thanh toán thì sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc mua khoản nợ.

- Trong thời hạn 03(ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tiền mà bên trúng đấu giá khoản nợ chuyển thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nợ, Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành Ansẽchuyển cho Agribank Chi nhánh 10toàn bộ số tiền thu được từ việc đấu giá tài sản.

14. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá khoản nợ trên.

Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:

Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ: Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 028.3820.4858 - 0948.68.99.86

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook